Secundaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Vervanging van acetabulaire of femurcomponent van een totale heupprothese

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A01§01 1/11/1994 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 PDF
A01§01 1/11/1994 1,00 § 1. Elke verstrekking wordt in deze nomenclatuur aangeduid met een rangnummer vóór de omschrijving van de verstrekking. PDF
A01§02 1/07/2001 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 PDF
A01§02 1/07/2001 1,00 § 2. De omschrijving van elke verstrekking wordt gevolgd door een sleutelletter : PDF
A01§02 1/07/2001 2,00 de sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde, D voor de beschikbaarheid, E voor de verplaatsing van de algemeen geneeskundige met verworven rechten of erkend huisarts, B en F voor de verstrekkingen inzake klinische biologie en de verstrekkingen inzake nucleaire geneeskunde in vitro, K voor de andere technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde, A en C voor het toezicht door welke arts ook op een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende, I voor de percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole, L voor de technische verstrekkingen van tandheelkundigen, V voor die van vroedvrouwen, M voor die van kinesitherapeuten en W voor die van verpleegsters en verzorgingspersoneel; de sleutelletter is Z voor de verstrekkingen welke tot de bevoegdheid behoren van opticiens, S voor die welke tot de bevoegdheid behoren van gehoorprothesisten, Y voor die welke tot de bevoegdheid behoren van bandagisten, T voor die welke tot de bevoegdheid behoren van orthopedisten, U voor die welke tot de bevoegdheid behoren van verstrekkers van implantaten, R voor die van de logopedisten en Q voor het bijkomend honorarium van iedere geaccrediteerde geneesheer of van iedere geaccrediteerde apotheker-bioloog of van iedere geaccrediteerde licentiaat in de wetenschappen erkend door de Minister die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten. PDF
A01§02 1/07/2001 3,00 Die sleutelletter komt vóór een coëfficientgetal dat de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aangeeft. PDF
A01§03 1/02/2016 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 PDF
A01§03 1/02/2016 1,00 § 3. De sleutelletter is een teken waarvan de waarde in euro bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen. PDF
A01§04 1/07/2001 6,00 § 4. Op elke nota, opgemaakt ter staving van het verrichten van één of andere verstrekking, moet het in § 1 bedoelde rangnummer vermeld worden. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 PDF
A01§04b_II 20/12/1989 1,00 Fysieke aanwezigheid van de geneesheer-verstrekker. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 2,00 § 4bis. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 3,00 II. CATEGORIEEN VAN VERSTREKKINGEN. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 4,00 B. Verstrekkingen waarvan een technisch gedeelte van de uitvoering kan worden toevertrouwd aan gekwalificeerde helpers onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat de geneesheerverstrekker onmiddellijk kan ingrijpen als dat nodig is, onder de voorwaarden die hierna zijn opgesomd onder 1 en 2. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 5,00 1. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 6,00 a) De in artikel 18, § 1, vermelde verstrekkingen inzake radiotherapie; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 7,00 b) de functionele tests inzake klinische biologie met inspuiten van geneesmiddelen bij de zieke (artikel 24), de farmacokinetische proeven in het algemeen (artikel 20). PDF
A01§04b_II 1/11/2012 7,50 c) de meting van de "evoked potentials" (E.P.) en van de "event related potentials" (E.R.P.) bedoeld in de artikelen 14, 20 en 22. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 8,10 Voor de onder B, 1, a) en b) bedoelde verstrekkingen mag de geneesheerverstrekker het toezicht op de zieke tijdens de bestralingsduur (a) of tijdens het verloop van de proef na toediening van het geneesmiddel (b) aan gekwalificeerde helpers toevertrouwen voor zover het gaat om taken waarvan de uitvoering is omschreven door de geneesheerverstrekker en door de helper gekend is, de geneesheer hem gepersonaliseerde instructies voor elke zieke heeft gegeven en onmiddellijk kan ingrijpen ingeval de helper hem roept. PDF
A01§04b_II 1/11/2012 8,20 Voor de types van verstrekkingen a), b) en c) moet de geneesheer aanwezig zijn in de dienst waar de verstrekking wordt verricht, moet hij op ieder ogenblik kunnen worden opgeroepen en moet hij terstond kunnen ingrijpen. De geneesheerverstrekker behoort voor elk geval afzonderlijk te oordelen of hij in de kamer moet blijven waar de zieke zich bevindt dan wel of hij in de naburige lokalen mag vertoeven. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 10,00 2. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 11,00 a) De verstrekkingen inzake klinische biologie (artikelen 3 en 24, behalve de functionele tests, bedoeld onder littera B, 1, b) van deze paragraaf), inzake nucleaire geneeskunde in vitro (artikel 18), inzake pathologische anatomie (artikel 32), inzake antropogenetica (artikel 33); PDF
A01§04b_II 20/12/1989 12,00 b) de radiografieën voor rechtstreeks onderzoek en zonder contrastmiddel van het hoofd, van de hals, van de thorax en van het abdomen, alsmede van de verschillende streken daarvan en van het osteo-articulair stelsel, en de tomografische onderzoeken die daarop betrekking hebben, bedoeld in artikel 17; PDF
A01§04b_II 1/01/1992 13,00 c) de metingen inzake densitometrie bedoeld in de artikelen 17 en 18, de metingen van de totale radioactiviteit van het menselijk lichaam alsmede de functionele tests en de scintigrafieën bedoeld in artikel 18, met uitsluiting van die welke zijn bedoeld onder littera A, h) van deze paragraaf. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 14,00 d) de in de artikelen 13 en 20 vermelde functionele tests inzake pneumologie en gastronterologie; PDF
A01§04b_II 1/12/2018 15,00 e) de in de artikelen 3 en 20 vermelde diagnostische verstrekkingen die de registratie van elektrische signalen van verschillende organen omvatten, zoals met name : elektrocardiogram, Holterregistratie, elektro-encefalogrammen van diverse aard al dan niet met stimulatie, oppervlakteelektromyografie, polygrafie en polysomnografie; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 16,00 f) de in de artikelen 14 en 20 opgenomen diagnostische verstrekkingen die de registratie omvatten van uitgezonden of waargenomen geluidssignalen; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 17,00 g) de in de artikelen 21 en 22 vermelde therapeutische verstrekkingen die de emissie van fotonen of elektronen omvatten en de in artikel 22 opgenomen baden, toepassing van waterige suspensies en mobiliserende behandelingen; PDF
A01§04b_II 1/12/2009 17,00 g) de PUVA behandelingen en de in artikel 22, II, a), 2°, en b), opgenomen verstrekkingen, met uitzondering van de verstrekkingen 558773 – 558784 en 558950 – 558961; PDF
A01§04b_II 1/03/2002 18,00 h) het toezicht op de diverse in artikel 20 vermelde types van transfusies van bloed en de derivaten ervan en het toezicht op de diverse in artikel 20 opgenomen types van extrarenale zuivering; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 19,00 i) het vernieuwen van de in artikel 14 vermelde gipstoestellen. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 20,00 De onder B, 2, a) tot i) bedoelde verstrekkingen die zijn verricht met de hulp van gekwalificeerde helpers, mogen aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden aangerekend voor zover de volgende voorwaarden inzake controle op de verstrekkingen inzake fysieke aanwezigheid van de geneesheer-verstrekker vervuld zijn. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 21,00 a) Voorwaarden inzake controle op de verstrekkingen. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 22,00 De geneesheer-verstrekker moet : PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,00 - zich vergewissen van de kwalificatie van zijn medewerkers, hun feitelijke bekwaamheid, hen de aanvullende opleiding geven die nodig is voor de methodes en de werking van de toestellen die hun worden toevertrouwd; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,10 - schriftelijke instructies opstellen voor alle manipulaties en technieken die hun worden toevertrouwd; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,20 - de manier waarop zijn gekwalificeerde helpers de instructies volgen, geregeld controleren; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,30 - de voorwaarden vastleggen en controleren waaraan de aanvragen om onderzoeken moeten voldoen omdat zijn gekwalificeerde helpers het hun toevertrouwde gedeelte kunnen beginnen uitvoeren; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,40 - ervoor waken of de voorwaarden waaronder de technieken op de patiënten worden toegepast, adequaat zijn, of de voorwaarden betreffende het afnemen en bewaren van de monsters correct zijn; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,50 - kwaliteitscontroles invoeren en de resultaten ervan nagaan; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,60 - ter beschikking staan voor ieder verzoek van zijn gekwalificeerde helpers ingeval laatstgenoemden moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van de handelingen die hun zijn toevertrouwd; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,70 - de kwaliteit van het werk van de gekwalificeerde helpers geregeld analyseren; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 23,80 - voor alle diagnoseverstrekkingen een protocol opmaken met het resultaat en de elementen die nodig zijn voor de interpretatie ervan, om de behandelend geneesheer behulpzaam te zijn voor de diagnose of de behandeling van de zieke. De verstrekkingen die, ten gevolge van wisselvalligheden in de uitvoering ervan, geen betrouwbare resultaten zouden hebben opgeleverd, mogen aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering niet worden aangerekend. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 24,00 b) Voorwaarden inzake fysieke aanwezigheid van de geneesheer-verstrekker. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 25,00 De geneesheer-verstrekker moet aanwezig zijn in de dienst of in de andere diensten van de inrichting waar zijn aanwezigheid vereist is in het raam van zijn medische activiteit in die inrichting. Hij moet bovendien op elk ogenblik door zijn gekwalificeerde helpers kunnen worden opgeroepen. Onder "inrichting" wordt verstaan, ziekenhuis voor de ziekenhuisgeneesheer, polikliniek voor de geneesheer met een groepspraktijk in de ambulante sector of lokalen die zijn spreekkamer vormen, voor de alleenstaande praktizerende. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 26,00 Die voorwaarden inzake aanwezigheid en beschikbaarheid impliceren: PDF
A01§04b_II 20/12/1989 26,10 1. dat de geneesheer in de inrichting aanwezig is voor de therapeutische handelingen, tijdens de volledige duur van het werk van zijn gekwalificeerde helpers en voor de diagnostische handelingen, tijdens de duur van het werk van de meeste van zijn helpers, dat wil zeggen tijdens de normale werkuren in de inrichting; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 26,20 2. dat hij buiten de werkuren kan worden opgeroepen, met name 's nachts ingeval in de inrichting een wachtdienst met gekwalificeerde helpers is georganiseerd; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 26,30 3. dat hij tijdens de weekeinden en op de feestdagen aanwezig is gedurende de perioden van de dag waarin het merendeel van de handelingen wordt verricht; PDF
A01§04b_II 20/12/1989 26,40 4. dat de maandelijkse lijst van de geneesheren-specialisten die kunnen worden opgeroepen en in de weekeinden en op de feestdagen aanwezig zijn, wordt neergelegd bij de hoofdgeneesheer van de verpleeginrichting of dat de lijst van de praktizerenden wordt neergelegd bij de geneesheer die belast is met de organisatie van de groepspraktijk; die lijsten moeten gedurende twee jaar worden bewaard en ter beschikking zijn van de controle-organen. PDF
A01§04b_II 20/12/1989 27,00 De voorwaarden inzake controle op de verstrekkingen en de voorwaarden inzake fysieke aanwezigheid van de verstrekker welke betrekking hebben op de verstrekkingen inzake klinische biologie (artikelen 3 en 24) en nucleaire geneeskunde in vitro (artikel 18) bedoeld onder het punt II, B, 2, a), zijn eveneens van toepassing op de verstrekkingen verricht door apothekers biologen en licentiaten in de wetenschappen bedoeld in de artikelen 3, § 3, 19, § 5bis en 24, § 5. PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 5,00 II. CATEGORIEEN VAN VERSTREKKINGEN. PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 6,00 A. VERSTREKKINGEN DIE DE FYSIEKE AANWEZIGHEID VAN DE GENEESHEER VERGEN : PDF
A01§04bIIA 1/09/2002 7,00 a) de in artikel 2 vermelde raadplegingen en bezoeken; PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 8,00 b) het in artikel 25 bedoelde geneeskundig toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden; PDF
A01§04bIIA 1/08/2002 9,00 c) de therapeutische verstrekkingen, vermeld onder de volgende rubrieken: artikel 2, de gewone geneeskundige hulp in de artikelen 3 en 5, de algemene speciale verstrekkingen in artikel 11, de heelkundige verstrekkingen in de artikelen 14 (met uitsluiting van de vernieuwing van de gipstoestellen) en 16, de röntgendiagnostische verstrekkingen in artikel 17, de verstrekkingen inzake radiumtherapie en inzake behandeling met radioactieve isotopen (waar het gaat om de toediening ervan) in artikel 18, de verstrekkingen inzake inwendige geneeskunde in artikel 20, de verstrekkingen inzake dermato-venereologie in artikel 21 met uitsluiting van de PUVA-behandeling; PDF
A01§04bIIA 1/07/2007 10,00 d) de in artikel 12 vermelde verstrekkingen alsmede de installatiefase van de in artikel 13 vermelde invasieve reanimatieverstrekkingen met uitsluiting van het toezicht op laatstgenoemde verstrekkingen; PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 11,00 e) de verlossingen, onverminderd die welke wettelijk zijn voorgeschreven voor de vroedvrouwen of die door dezen worden verricht, en de therapeutische verloskundige handelingen die daaruit kunnen voortvloeien, vermeld in artikel 9; PDF
A01§04bIIA 1/02/2016 12,00 f) de invasieve diagnostische verstrekkingen die worden verricht onder meer met catheters, endoscopen, gelijk welk instrument voor intracavitaire of intravasculaire metingen, trocarts (met uitsluiting van de puncties voor bloedafnamen) alsmede de afnamen van weefsels in de diverse medische specialismen die zijn bedoeld in de artikelen 3, 11, 14, 17, 20, 21 en 24; PDF
A01§04bIIA 1/04/2003 13,00 g) de in de artikelen 17bis en 17quater opgenomen echografieverstrekkingen en de in artikel 17 vermelde verstrekkingen inzake röntgendiagnose die kinetische studies of het toedienen aan de zieke van contrastmiddelen, tracers of geneesmiddelen omvatten; PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 14,00 h) de in artikel 18, § 2 opgenomen functionele tests en scintigrafieën met toediening van gemerkte produkten, waarvan het verloop kan veranderen door de vaststellingen welke door de geneesheer-verstrekker in de loop van de uitvoering worden gedaan; PDF
A01§04bIIA 20/12/1989 15,00 i) de functionele proeven met risico's zoals de krachtinspanningsproeven in cardiologie (artikel 20) en de provocatietests (artikelen 11, 14, 20 en 21); PDF
A01§04bIIA 1/12/2018 16,00 j) de verstrekkingen inzake elektrodiagnose zoals de elektrodiagnose van streken en de elektromyografie door middel van een naaldelektrode bedoeld in de artikelen 14, 20 en 22. PDF
A01§04bIIA 1/12/2009 17,00 Voor die verschillende types van verstrekkingen moet de geneesheer bij de zieke aanwezig zijn en de verstrekking verrichten ofwel alleen, ofwel in aanwezigheid van gekwalificeerde helpers wier ingrepen hij leidt. PDF
A01§04bIIA 1/12/2009 18,00 k) de verstrekking 558773 – 558784 (vertebrale manipulaties) opgenomen in artikel 22, II, a), 1°, en de verstrekking 558950 – 558961(intakeonderzoek) opgenomen in artikel 22, II, a), 2°. PDF
A01§04t 20/12/1989 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 PDF
A01§04t 20/12/1989 1,00 Honoraria van de geneesheer-stagemeester en de stagedoend geneesheer. PDF
A01§04t 1/01/1992 2,00 § 4ter. PDF
A01§04t 1/12/2018 4,00 1. In de gespecialiseerde geneeskunde. PDF
A01§04t 1/02/2016 5,00 a) Tijdens de normale diensturen in de inrichting moet de stagemeester of een medewerker, geneesheer-specialist voor dezelfde specialisme, die door hem is gemandateerd om de controle te verrichten op de verstrekkingen welke aan de stagedoende geneesheren zijn gedelegeerd, fysiek aanwezig zijn in de dienst. PDF
A01§04t 1/02/2016 6,00 b) Buiten de hiervoren bedoelde normale uren moet de stagemeester of een door hem gedelegeerde geneesheer, specialist voor dezelfde specialisme, 24 uur op 24 kunnen worden opgeroepen door de stagedoende geneesheer die de wachtdienst intra muros verzekert en moet hij onmiddellijk te zijner beschikking zijn. PDF
A01§04t 1/02/2016 7,00 c) Tijdens de weekeinden en op de feestdagen moet de stagemeester of een door hem gedelegeerde geneesheer-specialist voor dezelfde specialisme bezoeken met het oog op de controle op de stagedoende geneesheren afleggen. PDF
A01§04t 1/02/2016 8,00 d) De maandelijkse lijst van de geneesheren, specialisten voor dezelfde specialisme, die elke dag kunnen worden opgeroepen en van de geneesheren die belast zijn met de controlebezoeken tijdens de weekeinden en op de feestdagen, moet worden neergelegd bij de hoofdgeneesheer van de verpleeginrichting; ze moet gedurende twee jaar worden bewaard en ter beschikking zijn van de controleorganen. PDF
A01§04t 1/12/2018 9,00 Tussen het einde van zijn stage en zijn erkenning tarifeert de arts zelf de handelingen die hij heeft verricht, aan 75 % van het honorarium. PDF
A01§04t 1/12/2018 10,00 2. In de huisartsgeneeskunde. PDF
A01§04t 1/12/2018 10,10 De stagemeester tarifeert de handelingen die hij verricht heeft samen met de arts in opleiding. PDF
A01§04t 1/12/2018 10,20 Wanneer de stagemeester niet fysiek aanwezig is, gebruikt de arts in opleiding de getuigschriften van zijn stagemeester, ondertekent ze, plaatst er zijn naam, zijn stempel en de vermelding "in opdracht van" op, gevolgd door de naam van zijn stagemeester, op voorwaarde dat : PDF
A01§04t 1/12/2018 11,10 a) ofwel de stagemeester op elk moment telefonisch bereikbaar is; PDF
A01§04t 1/12/2018 11,20 b) ofwel de stagemeester het toezicht op de arts in opleiding aan een andere huisarts heeft gedelegeerd. PDF
A01§04t 1/12/2018 11,30 Tussen het einde van zijn stage en zijn erkenning tarifeert de arts zelf de handelingen die hij heeft verricht, aan 75% van het honorarium. PDF
A01§04t 20/12/1989 15,00 Hetzelfde geldt wanneer de stagedoende geneesheer activiteiten verricht buiten die welke hem door zijn stagemeester zijn toevertrouwd. PDF
A01§04t 1/07/2001 16,00 In de omstandigheden beschreven onder punt b) ondertekent de stagedoende geneesheer getuigschriften voor verstrekte hulp van de stagemeester, waarbij hij tevens zijn eigen naam vermeldt en zijn eigen stempel plaatst, en de vermelding "in opdracht van .... (naam van de stagemeester) PDF
A01§05 1/07/2007 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 PDF
A01§05 1/07/2007 1,00 § 5. De anesthesie vermeld in artikel 12, § 1, a), b) en c) mag nooit worden gehonoreerd wanneer ze samengaat met een technische verstrekking welke in de nomenclatuur door een asterisk is voorafgegaan. PDF
A01§05 1/07/2001 2,00 Voor de technische verstrekkingen welke door twee asterisken zijn voorafgegaan, wordt de anesthesie evenwel gehonoreerd wanneer de praktizerende die ze heeft verricht, zelf een beroep gedaan heeft op de medewerking van een geneesheer, specialist voor anesthesiologie. PDF
A01§08 1/07/1986 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 PDF
A01§08 1/07/1986 1,00 § 8. Onverminderd de bewaringstermijnen die door andere wetgevingen of door de regelen van de medische plichtenleer zijn opgelegd, moeten de verslagen, documenten, tracés en grafieken waarvan sprake is in de omschrijvingen in deze nomenclatuur, alsmede de protocollen van radiografieën en van laboratoriumonderzoeken, gedurende ten minste twee jaar worden bewaard. PDF
A01§08 1/11/1998 2,00 Voor de diagnostische verstrekkingen waarvoor in de omschrijving niet duidelijk een verslag, een document, een tracé, een grafiek wordt gevraagd, moet in het dossier worden aangetoond dat het onderzoek is uitgevoerd. PDF
A01§09 1/09/1995 2,00 De geneesheer die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde geneesheer genoemd. PDF
A01§10 1/01/1998 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 PDF
A01§10 1/01/1998 1,00 § 10. Een bijkomend honorarium mag voor sommige verstrekkingen worden toegekend als deze worden verricht door een geneesheer of een apotheker-bioloog of een licentiaat in de wetenschappen erkend door de Minister die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten die de accreditering heeft verkregen onder de voorwaarden en volgens de procedure die zijn vastgesteld in de nationale akkoorden geneesheren-ziekenfondsen en de overeenkomsten respectievelijk bedoeld in de artikelen 50 en 42 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. PDF
A01§10 1/01/1998 2,00 De apotheker-bioloog die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde apotheker-bioloog genoemd. PDF
A01§10 1/01/1998 3,00 De licentiaat in de wetenschappen die door de Minister bevoegd voor Volksgezondheid erkend is voor prestaties inzake klinische biologie en die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde licentiaat in de wetenschappen genoemd. PDF
A01§10 1/01/2005 4,00 De raadplegingen, uitgevoerd door een geaccrediteerde geneesheer, alsook de psychotherapeutische behandelingen, uitgevoerd door een geaccrediteerde geneesheer specialist voor psychiatrie, zijn onderworpen aan dezelfde regels als de overeenstemmende verstrekkingen waarin is voorzien voor de niet geaccrediteerde geneesheer. PDF
A01§10 1/01/2005 5,00 Het bijkomend honorarium voorzien in deze paragraaf is niet van toepassing voor de bepalingen voorzien in de artikelen 16, § 5 en 26. PDF
A01§11 1/08/2002 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 PDF
A01§11 1/08/2002 1,00 Tenzij anders vermeld, wordt in deze nomenclatuur voor de verstrekkingen die mogen aangerekend worden door een geneesheer, met de uitdrukking «per jaar» een periode van twaalf maanden bedoeld, van datum tot datum. PDF
A01§12 1/11/2014 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 PDF
A01§12 1/11/2014 0,10 § 12. In deze nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen wordt beschouwd als : PDF
A01§12 1/11/2014 1,00 1° huisarts : de geneesheer die als zodanig wordt erkend door de Minister van Volksgezondheid onder de voorwaarden die door deze laatste worden bepaald; PDF
A01§12 1/11/2014 2,00 2° huisarts in opleiding : de houder van een artsendiploma die voldoet aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen; PDF
A01§12 1/11/2014 3,00 3° huisarts op basis van verworven rechten : de geneesheer die is ingeschreven bij de Orde van geneesheren en die op 31 december 1994 de algemene geneeskunde uitoefende zonder houder te zijn van een getuigschrift van aanvullende opleiding, afgegeven door de Minister bevoegd voor Volksgezondheid en van wie de toestand niet is geregeld door één van de bepalingen van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen; PDF
A01§12 1/12/2018 4,00 4° houder van het artsendiploma : de persoon die overeenkomstig de artikelen 3, § 1, en 25, § 1, van het koninklijk besluit van 10mei 2015 houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de geneeskunde mag uitoefenen, en die niet erkend of in opleiding is als huisarts, noch erkend of in opleiding is als geneesheer-specialist in één van de specialismen vermeld in artikel 10, § 1, van deze nomenclatuur, noch voldoet aan de onder 3° vermelde criteria van huisarts op basis van verworven rechten; PDF
A01§12 1/11/2014 5,00 5° geneesheer-specialist : de geneesheer die als zodanig wordt erkend door de Minister van Volksgezondheid onder de voorwaarden die door deze laatste worden bepaald en waarvan het specialisme is vermeld in artikel 10, § 1, van deze nomenclatuur; PDF
A01§12 1/11/2014 6,00 6° geneesheer specialist in opleiding : de houder van een artsendiploma die voldoet aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten. PDF
A01§13 1/11/2014 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 PDF
A01§13 1/11/2014 1,00 § 13. De houder van het artsendiploma heeft het recht voorschriften op te stellen, een raadpleging te attesteren evenals de verstrekkingen waarvoor de nomenclatuur bepaalt dat ze mogen aangerekend worden door elke arts of verstrekkingen waarvoor hij door de minister die de volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft gemachtigd is ze te verrichten. PDF
A02B_07 1/05/2013 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 02 PDF
A02B_07 1/05/2013 1,00 De verstrekkingen 102955 en 102970 zijn enkel aanrekenbaar mits een uitgebreid gemotiveerde schriftelijke verwijzing door de behandelend geneesheer-specialist of behandelend huisarts. De verwijzende arts stelt bovendien het medisch dossier ter beschikking. PDF
A02B_07 1/05/2013 2,00 De identificatie van de verwijzende arts (naam, voornaam en RIZIV-nummer) wordt op het getuigschrift voor verstrekte hulp van de geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde vermeld. PDF
A02B_07 1/05/2013 3,00 Een schriftelijk verslag met voorstel voor verdere follow-up en behandeling wordt aan de verwijzende arts overgemaakt. PDF
A02B_07 1/05/2013 4,00 De schriftelijke verwijzing met motivatie en het schriftelijk verslag door de geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde worden aan het medisch dossier van de rechthebbende toegevoegd. PDF
A02B_07 1/05/2013 5,00 De verstrekkingen 102955 en 102970 zijn niet cumuleerbaar met diagnostische of therapeutische technische verstrekkingen. PDF
A02B_07 1/05/2013 6,00 De verstrekkingen 102955 en 102970 zijn enkel vergoedbaar voor een rechthebbende voor wie de verstrekker zelf niet optreedt als behandelend geneesheer. PDF
A02E_02 1/10/2014 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 02 PDF
A02E_02 1/10/2014 1,00 De uitgebreide psychiatrische evaluatie (109351 of 109410) veronderstelt, per zitting, minstens één persoonlijk contact van minimum 60 minuten met het kind of jongere en/of de verantwoordelijke(n) voor diens opvoeding en dagelijkse begeleiding. Ze kan ook worden aangewend voor de eventuele contacten voor heteroanamnese van en instructies aan derden (huisarts, school, opvangcentrum) en voor de supervisie en gezamenlijke interpretatie van de nodige psychologische testonderzoeken. PDF
A02E_02 1/10/2014 2,00 De uitgebreide psychiatrische evaluatie dekt naast het uitgebreid onderzoek van een kind of jongere van minder dan 18 jaar, de opmaak van een gedetailleerd behandelingsplan, één of meerdere adviesgesprekken met verantwoordelijke(n) voor de opvoeding en de dagelijkse begeleiding en de inleiding tot de behandeling. PDF
A02E_02 1/10/2014 3,00 De uitgebreide psychiatrische evaluatie mag maximum zeven maal per volledige evaluatie worden aangerekend. De eventuele herhaling van deze volledige kinderen jeugdpsychiatrische evaluatie vereist opnieuw een voorschrift van de behandelende geneesheer. PDF
A02E_02 1/10/2014 4,00 De verstrekking 109351 of 109410 mag op dezelfde dag door dezelfde geneesheer-specialist in de psychiatrie niet worden gecumuleerd met technische verstrekkingen noch met andere verstrekkingen uit artikel 2. PDF
A10§1 1/08/1988 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 10 PDF
A10§1 1/08/1988 1,00 De in dit hoofdstuk en de in hoofdstuk VII, afdeling I, vermelde verstrekkingen worden door de verzekering ten laste genomen wanneer ze verricht zijn door een geneesheer, die door de Minister van Volksgezondheid erkend is in één van de volgende hoedanigheden welke in de nomenclatuur als volgt zijn aangegeven : PDF
A10§1 1/01/1995 2,00 C, specialist voor anesthesie-reanimatie; PDF
A10§1 1/01/1995 3,00 D, specialist voor heelkunde; PDF
A10§1 1/01/1995 4,00 DA, specialist voor neurochirurgie; PDF
A10§1 1/01/1995 5,00 DB, specialist voor plastische heelkunde; PDF
A10§1 1/01/1995 6,00 DG, specialist voor gynecologie en verloskunde; PDF
A10§1 1/01/1995 7,00 DH, specialist voor oftalmologie; PDF
A10§1 1/01/1995 8,00 DL, specialist voor otorhinolaryngologie; PDF
A10§1 1/01/1995 9,00 DO, specialist voor urologie; PDF
A10§1 1/10/1995 10,00 DP, specialist in de orthopedische heelkunde; PDF
A10§1 1/10/1995 11,00 DR, specialist voor stomatologie; PDF
A10§1 1/10/1995 12,00 E, specialist voor dermato-venereologie; PDF
A10§1 1/10/1995 13,00 FA, specialist voor inwendige geneeskunde; PDF
A10§1 1/10/1995 14,00 FG, specialist voor pneumologie; PDF
A10§1 1/10/1995 15,00 FH, specialist voor gastro-enterologie; PDF
A10§1 1/10/1995 16,00 FJ, specialist voor kindergeneeskunde; PDF
A10§1 1/10/1995 17,00 FL, specialist voor cardiologie; PDF
A10§1 1/10/1995 18,00 FM, specialist voor neuropsychiatrie; PDF
A10§1 1/07/1986 19,00 specialist voor neurologie; PDF
A10§1 1/07/1986 20,00 specialist voor psychiatrie; PDF
A10§1 1/07/1986 21,00 FO, specialist voor reumatologie; PDF
A10§1 18/12/2007 22,00 specialist voor geriatrie PDF
A10§1 1/10/1995 23,00 O, specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie PDF
A10§1 1/01/1995 24,00 specialist voor functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten; PDF
A10§1 1/01/1995 25,00 P, specialist voor klinische biologie; PDF
A10§1 1/01/1995 26,00 R, specialist voor röntgendiagnose; PDF
A10§1 1/06/2001 27,00 X, specialist in de radiotherapie-oncologie; PDF
A10§1 18/12/2007 28,00 specialist voor medische oncologie PDF
A10§1 18/12/2007 29,00 XN, specialist voor nucleaire geneeskunde; PDF
A10§1 1/10/1995 30,00 A, specialist voor pathologische anatomie. PDF
A10§1 18/12/2007 31,00 specialist voor urgentiegeneeskunde PDF
A10§1 18/12/2007 32,00 specialist voor acute geneeskunde. PDF
A10§2 1/01/1992 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 10 PDF
A10§2 1/01/1992 1,00 § 2. De raadplegingen en bezoeken door specialisten, alsmede hun eventuele bijkomende honoraria, de in de hoofdstukken IV, artikel 9, c), V, VII, afdeling I en VIII, vermelde verstrekkingen komen, binnen de in artikel 1, § 4ter, vastgestelde perken, eveneens ten laste van de verzekering wanneer ze verricht zijn door een geneesheer die beschikt over een stageplan dat door de bevoegde erkenningscommissie is goedgekeurd en de administratie van Volksgezondheid aan het R.I.Z.I.V. kennis heeft gegeven van die goedkeuring. PDF
A10§2 1/01/1992 2,00 De interne bescheiden van de dienst moeten het mogelijk maken de stagedoende geneesheer die de verstrekkingen onder de in artikel 1, § 4ter, vastgestelde voorwaarden heeft verricht, te identificeren. PDF
A10§3 1/04/1985 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 10 PDF
A10§3 1/04/1985 1,00 § 3. De Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering publiceert de lijst van de in de §§ 1 en 2 van dit artikel bedoelde geneesheren. De geneesheren die op 31 december 1963 voorkomen op de door het Rijksfonds voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit gepubliceerde lijsten van specialisten, zonder de erkenning van de Minister van Volksgezondheid te hebben verkregen bedoeld in § 1, worden vanaf 1 januari 1964 beschouwd als een in § 2 bedoeld stagedoend geneesheer : de bepalingen van deze laatste paragraaf zijn op hen toepasselijk PDF
A10§4 1/06/1991 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 10 PDF
A10§4 1/06/1991 1,00 § 4. De handelingen die verwant zijn met de uitoefening van een bepaald specialisme, worden eveneens gehonoreerd wanneer ze verricht zijn door een als specialist voor dat specialisme erkend geneesheer met in achtneming van de opgelegde voorwaarden inzake fysische aanwezigheid en binnen de perken die eventueel zijn vastgesteld op het niveau van de verschillende betrokken specialismen. PDF
A10§4bis 1/01/1992 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 10 PDF
A10§4bis 1/01/1992 1,00 § 4bis. Tijdens de periode die loopt van het einde van zijn stages tot zijn erkenning door de Minister die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft, is de gewezen kandidaat-specialist ertoe gemachtigd de verstrekkingen van zijn specialisme alsmede die van artikel 11 tegen 75 % aan te rekenen. PDF
A10§5 1/11/2014 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 10 PDF
A10§5 1/11/2014 1,00 § 5. De in de hoofdstukken IV en V opgenomen verstrekkingen inzake speciale geneeskunde waarvoor het teken "°" staat, worden eveneens als zodanig gehonoreerd als ze worden verricht door elke arts of als het gaat om verstrekkingen waarvoor het teken "+" staat, door een tandheelkundige. PDF
A12§1bis 1/07/2007 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 12 PDF
A12§1bis 1/07/2007 1,00 § 1bis. De verstrekkingen inzake anesthesie vermeld in de rubrieken a), b) en c) die worden verricht tijdens heelkundige of verloskundige verstrekkingen, bedoeld in de artikelen 9, c), 11, § 1, en 14, of tijdens percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole, bedoeld in artikel 34, met een betrekkelijke waarde gelijk aan of hoger dan K 120, N 200 of I 200 en de verstrekkingen inzake anesthesie vermeld in de rubriek e) met een waarde gelijk aan of hoger dan K 120, geven voor de geaccrediteerde geneesheer specialist voor anesthesie - reanimatie, aanleiding tot een bijkomend honorarium voor accreditering Q 105, aanrekenbaar maximaal eenmaal per zitting. PDF
A12§1bis 1/09/1995 2,00 Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 202915 - 202926. PDF
A12§1bis 1/09/1995 3,00 Dat bijkomend honorarium wordt maximum één keer per operatiezitting toegekend. PDF
A12§3_6° 1/04/1985 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 12 PDF
A12§3_6° 1/04/1985 1,00 6°. Ingeval verscheidene verstrekkingen in een zelfde zitting worden verricht, wordt de anesthesie die overeenstemt met de verstrekking met het hoogst coëfficiëntgetal, gehonoreerd tegen 100 pct. en de anesthesieën die overeenstemmen met de bijkomende verstrekkingen tegen 50 pct. van hun waarde. PDF
A12§3_6° 1/07/2007 2,00 De anesthesieën vermeld in de rubrieken a), b) en c) voor de bijkomende verstrekkingen mogen niet worden gehonoreerd : PDF
A12§3_6° 1/04/1985 3,00 a) ingeval verscheidene heelkundige bewerkingen in een zelfde streek worden verricht tijdens een zelfde operatiezitting; PDF
A12§3_6° 1/04/1985 4,00 b) PDF
A12§3_6° 1/04/1985 5,00 1. ingeval voor de in de nomenclatuur beschreven ingreep verscheidene ingrepen in verschillende opereerstreken nodig zijn of nodig kunnen zijn; PDF
A12§3_6° 1/04/1985 6,00 2. ingeval de in de nomenclatuur onder een algemene omschrijving beschreven ingreep bijkomende technieken behelst of kan behelzen; PDF
A12§3_6° 1/04/1985 7,00 3. ingeval een appendectomie wordt verricht tegelijkertijd met een laparotomie wegens een andere aandoening; PDF
A12§3_6° 1/03/2002 8,00 4. voor de percutane interventionele verstrekking 589094 - 589105. PDF
A12§3_6° 1/01/1991 9,00 c) wanneer de bijkomende (heelkundige en/of andere) verstrekkingen een lager coëfficiëntgetal hebben dan K 120 of N 200 of I 200. PDF
A12§3_6° 1/04/1997 10,00 d) ingeval verscheidene percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvorming tijdens eenzelfde zitting worden verricht. PDF
A13§2 1/04/1985 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 13 PDF
A13§2 1/04/1985 1,00 § 2. PDF
A13§2 1/12/2012 2,00 1° Behoudens andersluidend bepaald, dekken de honoraria voor de in § 1 van artikel 13 opgenomen verstrekkingen, noch de investerings-, noch de werkingskosten. PDF
A13§2 1/04/2016 3,00 2° Voor rechthebbenden vanaf 7 jaar oud mag het honorarium voor de verstrekkingen 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212015-212026, 212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211540, 211562 niet worden samengevoegd met het honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. PDF
A13§2 1/12/2012 5,00 De verstrekkingen van artikel 13, § 1, C, mogen worden samengevoegd met de verstrekkingen 596223, 596245, 596260, 596326, 596341, 596363. PDF
A13§2 1/12/2012 6,00 De verstrekkingen 211702, 211643 en 211680 mogen worden samengevoegd met de verstrekkingen 596120, 596142, 596164. PDF
A13§2 1/12/2012 7,00 3° Er mag geen honorarium worden aangerekend voor andere vormen van ademhalingsondersteuning of beademing dan voor deze die voorzien zijn in de verstrekkingen en de toepassingsregels van artikel 13. PDF
A13§2 1/12/2012 8,00 4° De verstrekkingen nrs. 214012 - 214023 en 214045 mogen niet worden samengevoegd met de verstrekkingen nrs. 212015 - 212026 en 212041. PDF
A13§2 1/03/2001 9,00 De honoraria voor de verstrekkingen nrs. 212015 - 212026, 212041, 213021, 213043, 214012 - 214023, 214045 en 214126, 211223, 211245, 211584, 211606, 211621, 211643 mogen niet worden samengevoegd met de honoraria voor de verstrekking nr. 475075 - 475086. PDF
A13§2 1/04/2016 10,00 De aanrekening van verstrekking 475075 uitgevoerd buiten de verplegingsinrichting waar hoger genoemde verstrekkingen worden aangerekend vormt een uitzondering op deze regel PDF
A13§2 1/12/2012 13,00 7° Het aantal dagen dat is opgegeven in de omschrijving van de verstrekkingen van artikel 13, § 1, waardoor de aanrekening van deze verstrekking tot dit aantal dagen wordt beperkt, is het maximum aantal dagen dat voor een zelfde opnemingstijdvak mag worden aangerekend. PDF
A13§2 1/04/1985 15,00 8° Het continu toezicht in vivo, met of zonder registraties van fysiologische of biochemische parameters, mag niet worden aangerekend op basis van de verstrekkingen die zijn opgenomen in de artikelen 3, 14,20, 22 of 24. PDF
A13§2 1/04/2016 17,00 10° De optelling van het aantal verstrekkingen 211223 en 211245 dat per kalenderjaar kan worden aangerekend per erkende functie intensieve zorg kan het aantal bedden dat aan deze functie is toegewezen, vermenigvuldigd met 365, niet overschrijden. PDF
A15§00 1/07/1986 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 15 PDF
A15§00 1/07/1986 1,00 § 1. Worden in elk geval beschouwd als verwant met één van de specialismen opgesomd in artikel 14, a) tot en met m), de verstrekkingen die behoren tot de andere in hetzelfde artikel opgesomde specialismen. PDF
A15§00 1/11/1998 2,00 § 2. Behoudens in geval van overmacht moeten de ingrepen met een waarde gelijk aan of groter dan K 120 of N 200 of I 200 worden verricht in een verpleeginrichting welke door de bevoegde overheid is erkend en ten minste een dienst C of D omvat. PDF
A15§00 1/10/2008 3,00 Onder overmacht dient te worden verstaan : het optreden bij de patiënt van een uitzonderlijke pathologische toestand, die onvoorzienbaar en onvermijdbaar is, en onafhankelijk van de wil van de zorgverstrekker. PDF
A15§00 1/05/2009 4,00 Deze regel is niet van toepassing in geval van overmacht en op verstrekkingen vermeld in artikel 14 h) van de nomenclatuur, voor zover deze ingrepen ambulant worden uitgevoerd in een extramurale omgeving, die voldoet aan de architectonische normen van een functie chirurgische daghospitalisatie zoals beschreven in de artikelen 2 tot 6 van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de functie « chirurgische daghospitalisatie » moet voldoen om te worden erkend, en indien deze ingrepen onder lokale of topische anaesthesie gebeuren, geen sedatie van de patiënt vereisen, en geen directe verpleegkundige opvang of nazorg behoeven. PDF
A15§00 1/04/1985 5,00 § 3. Worden verscheidene heelkundige bewerkingen in een zelfde opereerstreek tijdens een zelfde zitting verricht, dan wordt alleen de hoofdbewerking gehonoreerd. PDF
A15§00 1/08/2002 6,00 § 4. Worden verscheidene bewerkingen tijdens een zelfde zitting in aparte opereerstreken verricht, dan wordt de hoofdbewerking tegen honderd procent en de andere bewerking of bewerkingen tegen vijftig procent van de voor die verstrekkingen aangegeven waarden gehonoreerd, tenzij de omschrijving van de verstrekking of de regels van de nomenclatuur het anders bepalen. PDF
A15§00 1/04/1985 7,00 Deze bepaling geldt niet voor de verstrekkingen waarvoor wordt vermeld dat ingrijpen in verschillende opereerstreken nodig is of kan zijn, noch voor technieken ter mogelijke aanvulling van sommige, onder een algemene benaming aangegeven bewerkingen, noch voor appendectomie verricht terzelfder tijd als een laparotomie wegens een andere aandoening: in al die gevallen wordt alleen de hoofdbewerking gehonoreerd . PDF
A15§00 1/04/1985 8,00 § 5. Vergt een verwikkeling tijdens de post-operatieve evolutie een nieuwe ingreep, dan wordt deze tegen honderd procent van haar waarde gehonoreerd. PDF
A15§00 1/04/1985 9,00 § 6. Het synthesematerieel en de voor sommige bewerkingen nodige gipsbanden en ander gipsmateriaal worden de verzekering aangerekend en boven het honorarium voor die bewerkingen vergoed overeenkomstig het vergoedingstarief vastgesteld voor dat synthesematerieel en die gipsbanden en ander gipsmateriaal. PDF
A15§00 1/04/1985 10,00 § 6bis. De bepalingen van artikel 15, §§ 2, 3, 4, 5 en 6 hiervoren zijn eveneens van toepassing op de heelkundige verstrekkingen die elders in deze nomenclatuur zijn opgenomen. PDF
A15§14 1/09/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 15 PDF
A15§14 1/09/1995 1,00 § 14. De heelkundige verstrekkingen met een betrekkelijke waarde, gelijk aan of hoger dan K 120 of N 200, die worden uitgevoerd onder de voorwaarden, gesteld in artikel 14 en in dit artikel, en worden aangerekend door een geaccrediteerde geneesheer specialist, geven aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 70. PDF
A15§14 1/09/1995 2,00 Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 318916 - 318920. PDF
A15§14 1/09/1995 3,00 Dat bijkomend honorarium wordt maximum één keer per operatiezitting toegekend. PDF
A15§18 1/01/2014 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 15 PDF
A15§18 1/01/2014 1,00 § 18. PDF
A15§18 1/01/2014 2,00 Behoudens andersluidende bepalingen wordt als opereerstreek in artikel 14, k), in de hand en de voet het begrip straal gehanteerd. Door straal van de hand verstaat men de metacarpofalangeale botstructuur die de as van een vinger vormt en zijn bijbehorende gewrichten, evenals het geheel van weke weefsels, het vaat- en zenuwstelsel dat daar deel van uitmaakt. Door straal van de voet verstaat men de metatarsofalangeale botstructuur die de as van een teen vormt en zijn bijbehorende gewrichten, evenals het geheel van weke weefsels, het vaat- en zenuwstelsel dat daar deel van uitmaakt. PDF
A16§5 1/11/2011 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 16 PDF
A16§5 1/11/2011 1,00 Voor de operatieve hulp tijdens de heelkundige verstrekkingen waarvan de betrekkelijke waarde gelijk is aan of hoger dan K 120 of N 200, wordt het forfaitair honorarium vastgesteld op 10 pct. van de betrekkelijke waarde van de verrichte verstrekking, ongeacht de bekwaming van de geneesheer die bij de ingreep helpt. PDF
A16§5 1/11/2016 2,00 Het honorarium voor operatieve hulp mag noch voor de diagnostische endoscopische handelingen, noch voor de onbloedige ingrepen, noch voor de handelingen van gastro-enterologie (artikel 20, § 1,c) worden vergoed. PDF
A16§5 1/07/1999 3,00 In geval van veelvuldige verstrekkingen bij een zelfde zieke in een zelfde operatiezitting verricht, wordt het honorarium voor de operatieve hulp berekend op grond van het bedrag van het voor elke verstrekking bepaalde honorarium. PDF
A25§2a2 1/05/2003 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 25 PDF
A25§2a2 1/05/2003 1,00 § 2. PDF
A25§2a2 1/05/2003 2,00 a) PDF
A25§2a2 1/05/2003 3,00 PDF
A25§2a2 1/05/2003 4,00 Het honorarium voor toezicht op een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende die een heelkundige ingreep ondergaat, wordt gedurende vijf dagen gedekt door het honorarium dat voor die bewerking is bepaald. PDF
A25§2a2 1/05/2003 5,00 Deze immuniteitsperiode van vijf dagen gaat in de dag waarop de heelkundige behandeling wordt verricht. PDF
A25§2a2 1/01/1991 6,00 - Neurochirurgie waarvan de betrekkelijke waarde hoger dan of gelijk aan K 400 is. PDF
A25§2a2 1/03/2010 6,00 Deze immuniteitsperiode is evenwel niet van toepassing voor de heelkundige ingrepen met een waarde hoger dan K180, N 300, I 300 indien het toezicht wordt uitgeoefend door een geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde, cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie, neurologie, neuropsychiatrie, pediatrie, reumatologie of fysische geneeskunde en revalidatie, medische oncologie, geriatrie , die de heelkundige bewerking niet heeft uitgevoerd en die tot een ander medisch specialisme behoort dan de geneesheer die de heelkundige bewerking heeft verricht. PDF
A25§2a2 1/01/1991 7,00 - Heelkunde op de thorax waarvan de betrekkelijke waarde hoger dan of gelijk aan N 500 is. PDF
A25§2a2 1/05/2003 7,00 Deze immuniteitsperiode is evenmin van toepassing voor de verstrekkingen inzake: PDF
A25§2a2 1/01/1991 8,00 - Heelkunde op het abdomen waarvan de betrekkelijke waarde hoger dan of gelijk aan N 350 is. PDF
A25§2a2 1/01/1991 9,00 - Bloedvatenheelkunde waarvan de betrekkelijke waarde hoger dan of gelijk aan N 500 is. PDF
A25§2a2 1/01/1991 10,00 - Urologie waarvan de betrekkelijke waarde hoger dan of gelijk aan K 300 is. PDF
A25§2a2 1/01/1991 11,00 - Orthopedie : bloedige behandelingen, hals en romp, ledematen, waarvan de betrekkelijke waarde hoger dan of gelijk aan N 500 is. PDF
A25§2a2 1/01/1991 12,00 - Gynecologie waarvan de betrekkelijke waarde hoger dan of gelijk aan K225 is. PDF
A25§2a2 1/01/1991 13,00 - Otorhinolaryngologie waarvan de betrekkelijke waarde hoger dan of gelijk aan K 400 is, alsook voor de verstrekkingen nrs. 256771 - 256782 en 257191 - 257202. PDF
A25§2a2 1/01/1991 14,00 - Transplantaties waarin is voorzien in artikel 14, m). PDF
A25§2a2 1/04/2003 15,00 - Verloskunde nrs. 424056 - 424060, 424174 - 424185 en 424196 - 424200 en alle verstrekkingen vernoemd in artikel 9, a), behalve de nrs. 422225, 422671 en 423673 PDF
A25§2a2 1/05/2003 16,00 - Percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormings-controle waarvan de waarde gelijk aan of hoger dan I 8OO is. PDF
A25§2a2 1/11/2008 17,00 - Stomatologie waarvan de betrekkelijke waarde hoger dan of gelijk aan K 225 is. PDF
A25§2a2 1/04/2017 18,00 Deze immuniteitsperiode is evenmin van toepassing voor de verstrekkingen bij patiënten die verblijven in een erkende dienst NIC of een erkende G-dienst. PDF
A25§2a3 1/05/2003 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 25 PDF
A25§2a3 1/05/2003 1,00 § 2 PDF
A25§2a3 1/05/2003 2,00 a) PDF
A25§2a3 1/05/2003 3,00 PDF
A25§2a3 1/05/2003 4,00 Onder heelkundige ingreep wordt voor deze immuniteitsregel begrepen: elke therapeutische verstrekking van artikel 9 (met uitsluiting van de verstrekking 424056-424060 en van de verstrekkingen van artikel 9 a), behalve de nrs. 422225, 422671 en 423673), van artikel 14 of van artikel 34. PDF
I01_001 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 01 - REGEL 01 PDF
I01_001 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I01_001 13/03/2002 2,00 Een heelkundige verricht bij een verzekerde een louter esthetische ingreep. PDF
I01_001 13/03/2002 3,00 In artikel 1, § 7, van de nomenclatuur is bepaald: PDF
I01_001 13/03/2002 4,00 "De ingrepen met een louter esthetisch doel worden niet gehonoreerd, behoudens in de gevallen welke zijn aanvaard in de revalidatie- en herscholings-programma's, bedoeld in artikel 19 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, ten einde de rechthebbende de mogelijkheid te bieden een betrekking te krijgen of te behouden." PDF
I01_001 13/03/2002 5,00 Wat is de juiste draagwijdte van die bepalingen ? PDF
I01_001 13/03/2002 6,00 ANTWOORD PDF
I01_001 13/03/2002 7,00 Zodra het gaat om één of meer louter esthetische verstrekkingen, moet de verzekeringsvergoeding worden geweigerd, ongeacht of het gaat om verstrekkingen inzake heelkunde, anesthesie, assistentie, enz. In artikel 1, § 7, van de nomenclatuur wordt immers gesproken van "ingrepen" in het algemeen. Voorts is het juist dat die bepalingen niet zinspelen op de opneming in een ziekenhuis. De daarmee gemoeide kosten dienen te worden beschouwd als bijkomende kosten die evenmin mogen worden vergoed, krachtens de regel volgens welke de bijzaak de hoofdzaak volgt. PDF
I01_002 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 01 - REGEL 02 PDF
I01_002 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I01_002 13/03/2002 2,00 Een geneesheer is tegelijkertijd erkend als specialist voor inwendige geneeskunde en voor klinische biologie. PDF
I01_002 13/03/2002 3,00 Hoe moeten in dat geval de bepalingen worden toegepast van de artikelen 1, § 6, en 24, § 5, van de nomenclatuur, waarbij de cumulatie van het honorarium voor raadpleging van de specialist voor klinische biologie en het honorarium voor verstrekkingen inzake klinische biologie wordt verboden ? PDF
I01_002 13/03/2002 4,00 ANTWOORD PDF
I01_002 13/03/2002 5,00 Wegens de dubbele erkenning als geneesheer-specialist moet de verzekering alle verstrekkingen vergoeden die tot elk van die specialismen behoren. PDF
I01_002 13/03/2002 6,00 Inzonderheid dient er te worden op gewezen dat de raadpleging van de geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde (102034) mag worden gecumuleerd met technische handelingen inzake klinische biologie voor zover die raadpleging beantwoordt aan de maatstaf die is vastgesteld in de nomenclatuur. PDF
I01_002 13/03/2002 7,00 Indien een raadpleging wordt aangerekend, mogen de verstrekkingen inzake klinische biologie worden geattesteerd. PDF
I01_002 13/03/2002 8,00 Voorts mag die geneesheer, wanneer hij als bioloog handelt (door andere geneesheren aangevraagde analyses), geen raadpleging attesteren. Alleen de analyses inzake klinische biologie mogen worden geattesteerd. PDF
I01_002 13/03/2002 9,00 De voornoemde interpretatieregels zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregels betreffende artikel 1 (Algemene bepalingen) met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 100 van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. PDF
I10_001 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 10 - REGEL 01 PDF
I10_001 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I10_001 13/03/2002 2,00 Welke verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist voor gynecologie en verloskunde vereist is, die zijn opgenomen onder punt c) van artikel 9 van de nomenclatuur, mogen worden geattesteerd door een geneesheer-specialist voor heelkunde? PDF
I10_001 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I10_001 13/03/2002 4,00 De verstrekkingen 424071 - 424082 tot 424233 - 424244 mogen worden geattesteerd door een geneesheer-specialist voor heelkunde. PDF
I10_002 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 10 - REGEL 02 PDF
I10_002 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I10_002 13/03/2002 2,00 Wordt verstrekking nr. 291012 - 291023 Trepanatie van tibia N 200 vergoed, wanneer ze als verwante handeling wordt uitgevoerd door een geneesheer die erkend is als specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie of voor fysiotherapie of voor reumatologie? PDF
I10_002 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I10_002 13/03/2002 4,00 Er bestaat geen officiële lijst van verwante handelingen omdat die verstrekkingen te talrijk zijn en de voorwaarden waaronder ze mogen worden verricht, te verscheiden zijn. Het doel van die verwante handelingen is de geneesheer-specialist in staat te stellen zelf de onderzoekingen uit te voeren welke bijdragen tot de diagnose van een aandoening die tot zijn discipline behoort en hem de gelegenheid geven de behandelingen die specifiek tot zijn specialisme behoren, te vervolmaken door aanvullende of bijkomende therapieën. PDF
I10_002 13/03/2002 5,00 Een bloedige heelkundige bewerking (in dit geval een ingreep op de beenderen) kan niet worden beschouwd als een met het specialisme fysische geneeskunde en revalidatie of fysiotherapie of met reumatologie verwante verstrekking. PDF
I12_005 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 12 - REGEL 05 PDF
I12_005 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I12_005 13/03/2002 2,00 Er wordt een osteosynthese verricht, daarna immobilisatie door gipsverband. De heelkundige vraagt het totale honorarium voor de osteosynthese en de helft van het honorarium voor het gipsverband. PDF
I12_005 13/03/2002 3,00 Hoe wordt het honorarium van de geneesheer, specialist voor anesthesie, berekend ? PDF
I12_005 13/03/2002 4,00 ANTWOORD PDF
I12_005 13/03/2002 5,00 Voorbeeld : Osteosynthese van een diafysebreuk van been met aanleggen van een gipsverband. PDF
I12_005 13/03/2002 6,00 Honorarium voor de ingreep : 290555 - 290566 Bloedige behandeling van fractuur van tibiadiafyse N 300 + 299154 - 299165 ° Gipstoestel van dij tot voeten, van dij tot enkel N75/2. PDF
I12_005 13/03/2002 7,00 Het honorarium voor de anesthesie wordt berekend op grond van de betrekkelijke waarde van de verstrekkingen en rekening houdende met de bepalingen van artikel 12, § 3, 6°, van de nomenclatuur, waarin is bepaald :"Ingeval verscheidene verstrekkingen in een zelfde zitting worden verricht wordt de anesthesie die overeenstemt met de verstrekking met het hoogste coëfficiëntgetal, gehonoreerd tegen 100 % en de anesthesieën die overeenstemmen met de bijkomende verstrekkingen, tegen 50 % van hun waarde. » PDF
I12_005 13/03/2002 8,00 De anesthesieën voor de bijkomende verstrekkingen mogen evenwel niet worden gehonoreerd : PDF
I12_005 13/03/2002 9,00 - ingeval verscheidene heelkundige bewerkingen in een zelfde streek worden verricht tijdens een zelfde operatiezitting; PDF
I12_005 13/03/2002 10,00 - wanneer de bijkomende (heelkundige en/of andere) verstrekkingen een lager coëfficiëntgetal hebben dan K 120 of N 200 of I 200. PDF
I12_005 13/03/2002 11,00 In het aangehaalde voorbeeld is het honorarium voor de anesthesie derhalve vastgesteld op 200211 - 200222 K 72. PDF
I12_006 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 12 - REGEL 06 PDF
I12_006 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I12_006 13/03/2002 2,00 Anesthesie die is verricht door een ander geneesheer-specialist dan een anesthesist voor een verstrekking die is gerangschikt onder de gewone geneeskundige hulp. PDF
I12_006 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I12_006 13/03/2002 4,00 Deze anesthesie wordt getarifeerd op grond van de bepalingen van artikel 12, § 2, of van artikel 16, § 2, naar gelang van het geval. PDF
I12_007 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 12 - REGEL 07 PDF
I12_007 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I12_007 13/03/2002 2,00 Heelkundigen opereren sommigen van hun patiënten onder plaatselijke anesthesie. Het komt echter wel eens voor dat zij aan de anesthesist vragen om, in het kader van zijn specialisme, een advies over die patiënten te verstrekken. PDF
I12_007 13/03/2002 3,00 De anesthesist bezoekt die patiënten na hun opneming, ondervraagt en onderzoekt hen, maakt een protocol van onderzoek op en geeft zijn conclusies. Daarbij voegt hij een voorschrift voor premedicatie om de kwaliteit van de plaatselijke anesthesie die gedurende de ingreep zal worden verricht, te verbeteren. PDF
I12_007 13/03/2002 4,00 Onder welk nummer mag die verstrekking worden getarifeerd ? PDF
I12_007 13/03/2002 5,00 ANTWOORD PDF
I12_007 13/03/2002 6,00 Indien de anesthesist geen technische handelingen verricht, mag hij nr. 599082 in rekening brengen, als de in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vermelde voorwaarden zijn vervuld. PDF
I12_007 13/03/2002 7,00 De eventuele technische handelingen mogen worden aangerekend, maar mogen niet worden gecumuleerd met nr. 599082. PDF
I12_008 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 12 - REGEL 08 PDF
I12_008 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I12_008 13/03/2002 2,00 Amygdalectomie door dissectie (257390 - 257401 K 100) en hechten van de pilaren wegens amandelbloeding (257434 - 257445 K 50). PDF
I12_008 13/03/2002 3,00 Mag in dat geval de anesthesie voor hechten van de pilaren worden getarifeerd, en zo ja, hoe moet ze dan worden aangerekend : PDF
I12_008 13/03/2002 4,00 1. als het hechten onmiddellijk volgt op de amygdalectomie ? PDF
I12_008 13/03/2002 5,00 2. als het hechten geschiedt tijdens een tweede behandelingszitting ten gevolge van een late bloeding ? PDF
I12_008 13/03/2002 6,00 ANTWOORD PDF
I12_008 13/03/2002 7,00 Wat de anesthesie voor de amygdalectomie betreft : de verrichte anesthesie dekt volledig die een- of tweezijdige operatie die als zodanig onder één enkel nummer is opgenomen. PDF
I12_008 13/03/2002 8,00 Wat het hechten van de pilaren betreft : PDF
I12_008 13/03/2002 9,00 - als dit onmiddellijk volgt op de ingreep op de amandelen, mag geen bijkomende vergoeding worden verleend voor de anesthesie. Het hechten moet worden beschouwd als een integrerend deel van de ingreep op de amandelen, net als de onderbinding van een bloedvat of het hechten van de huidincisie, verricht tijdens of naar aanleiding van een laparotomie; PDF
I12_008 13/03/2002 10,00 - als het tijdens een andere behandelingszitting naar aanleiding van een late bloeding geschiedt, mogen het honorarium voor de anesthesie en dat voor de ingreep tegen 100 % worden getarifeerd. PDF
I12_013 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 12 - REGEL 13 PDF
I12_013 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I12_013 13/03/2002 2,00 De geneesheren, specialisten voor anesthesiologie, worden vaak erom verzocht een algemene anesthesie voor conserverende tandverzorging te verrichten, bijv. bij karakter- of geestesgestoorde rechthebbenden. PDF
I12_013 13/03/2002 3,00 Wat mag voor de anesthesie worden vergoed ? PDF
I12_013 13/03/2002 4,00 ANTWOORD PDF
I12_013 13/03/2002 5,00 Het bijkomend honorarium voor conserverende verzorging onder algemene anesthesie, waarin is voorzien onder nr. 317273 - 317284 K 42 van de nomenclatuur, mag bij het honorarium voor gewone geneeskundige hulp worden bijvergoed voor zover alle in artikel 15, § 10, van de nomenclatuur opgesomde voorwaarden zijn vervuld. PDF
I12_013 13/03/2002 6,00 De algemene anesthesie mag worden geattesteerd onder nummer 201250 - 201261 K 45 voor zover ze is verricht in een verplegingsinrichting door een geneesheer-specialist voor anesthesiologie; zoniet mag geen tegemoetkoming worden toegekend. PDF
I12_015 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 12 - REGEL 15 PDF
I12_015 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I12_015 13/03/2002 2,00 Mag worden beschouwd dat de kleine heelkunde onder intraveneuze injectie van een anxioliticum zoals diazepam, midazolam..., wordt verricht onder algemene anesthesie ? PDF
I12_015 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I12_015 13/03/2002 4,00 Er mag niet worden beschouwd dat de kleine heelkunde die wordt verricht onder intraveneuze injectie van een spierverslappend anxioliticum zoals diazepam, midazolam..., wordt verricht onder algemene anesthesie. PDF
I12_016 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 12 - REGEL 16 PDF
I12_016 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I12_016 13/03/2002 2,00 Mag verstrekking nr. 475075 - 475086 worden geattesteerd door een geneesheer-specialist voor anesthesie, wanneer ze wordt verricht : PDF
I12_016 13/03/2002 3,00 A. tijdens het pre-operatief onderzoek dat wordt verricht, ofwel de dag zelf van de heelkundige bewerking ofwel in de loop van de voorafgaande dagen; PDF
I12_016 13/03/2002 4,00 B. tijdens de heelkundige bewerking zelf; PDF
I12_016 13/03/2002 5,00 C. tijdens het postoperatief toezicht ? PDF
I12_016 13/03/2002 6,00 ANTWOORD PDF
I12_016 13/03/2002 7,00 A. Het E.C.G. dat door een anesthesist wordt genomen tijdens het pre-operatief onderzoek, ofwel de dag zelf van de heelkundige bewerking, ofwel in de loop van de voorgaande dagen, mag worden geattesteerd. PDF
I12_016 13/03/2002 8,00 B. Het E.C.G. dat wordt genomen tijdens de heelkundige bewerking, mag niet worden geattesteerd : het desbetreffende honorarium is begrepen in het honorarium voor de anesthesie. PDF
I12_016 13/03/2002 9,00 C. Het E.C.G. dat wordt genomen tijdens het postoperatief toezicht, mag worden geattesteerd indien het de dag na de ingreep wordt verricht; indien het dezelfde dag wordt genomen, is het desbetreffende honorarium begrepen in het honorarium voor de anesthesie dat het postoperatief toezicht op de gevolgen van die anesthesie dekt. PDF
I12_018 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 12 - REGEL 18 PDF
I12_018 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I12_018 13/03/2002 2,00 Ent van Sparks : de ent wordt door twee of drie incisies in haar bedding geplaatst, bij voorbeeld tussen de driehoek van Scarpa en de knieholte, of tussen de aorta abdominalis en de knieholte. PDF
I12_018 13/03/2002 3,00 Vijf à zeven weken na het plaatsen heeft het organisme de ent opgenomen en kunnen de vasculaire verbindingen tot stand worden gebracht. - Hoe moet de anesthesie die wordt verricht bij de eerste bewerking, het plaatsen van de ent, worden getarifeerd ? PDF
I12_018 13/03/2002 4,00 ANTWOORD PDF
I12_018 13/03/2002 5,00 Wat het honorarium van de heelkundige betreft, dekt de verstrekking nr. 235093 - 235104 Revascularisatie van een slagader van de ledematen door endarteriëctomie, endoaneurysmorrhafie, pontage of resectie met enten of anastomose N 500, de hele ingreep, ongeacht of deze in een of meer tijden wordt verricht. PDF
I12_018 13/03/2002 6,00 De anesthesie die wordt verricht bij het plaatsen van de ent, moet worden geattesteerd onder nr. 201272 - 201283 Algemene, rachi- of continue of niet-continue epidurale anesthesie (met uitsluiting van de eenvoudige inspuitingen langs de hiatus sacralis) verricht hetzij bij een onderzoek onder narcose of bij kleine technische verstrekkingen die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen, hetzij met een therapeutisch doel K 30. PDF
I12_018 13/03/2002 7,00 De anesthesie die wordt verricht bij de revascularisatie, moet worden geattesteerd onder het nummer 200130 - 200141 Anesthesie, verricht tijdens een verstrekking, gerangschikt in een categorie gelijk aan of lager dan K 300 of N 500 of I 500 en hoger dan K 270 of N 450 of I 450, K 129. PDF
I15_001 24/06/2003 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 15 - REGEL 01 PDF
I15_001 24/06/2003 1,00 VRAAG : PDF
I15_001 24/06/2003 2,00 Artikel 15, § 2, van de nomenclatuur luidt als volgt : PDF
I15_001 24/06/2003 3,00 « Behoudens in gevallen van overmacht, moeten de bewerkingen met een waarde gelijk aan of hoger dan K 120 of N 200 of I 200 worden verricht in een verplegingsinrichting die door de bevoegde overheid is erkend en die minstens een dienst C of D heeft. » PDF
I15_001 24/06/2003 4,00 Wat moet in artikel 15, § 2 onder "bewerking" worden verstaan ? PDF
I15_001 24/06/2003 5,00 Geldt deze bepaling eveneens voor de heelkundige bewerkingen die zijn bedoeld onder de nrs. 532674 - 532685 K 180, 532696 - 532700 K 240, 532711 - 532722 K 300 en 532210 - 532221 K 180 en die zijn gerangschikt in artikel 21 Dermato-venereologie, van de nomenclatuur ? PDF
I15_001 24/06/2003 6,00 ANTWOORD PDF
I15_001 24/06/2003 7,00 In artikel 15, § 2 van de nomenclatuur moet onder "bewerking" worden verstaan, de heelkundige bewerkingen en de verstrekkingen van artikel 34 van de nomenclatuur (Percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole). PDF
I15_001 24/06/2003 8,00 Inzake de verstrekkingen 532674 - 532685, 532696 - 532700, 532711 - 532722 en 532210 - 532221 gaat het onbetwistbaar om heelkundige bewerkingen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, § 6bis , vallen de hiervoren genoemde verstrekkingen derhalve onder de toepassing van artikel 15, § 2, van de nomenclatuur. PDF
I15_004 24/06/2003 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 15 - REGEL 04 PDF
I15_004 24/06/2003 1,00 VRAAG : PDF
I15_004 24/06/2003 2,00 Tijdens een operatiezitting verricht de geneesheer-specialist voor neurochirurgie, verstrekking nr. 230473 - 230484 Heelkundige bewerking langs trepanatieluik wegens supratentoriële intracraniële expansieve processus K 700. PDF
I15_004 24/06/2003 3,00 Gedurende dezelfde anesthesie verricht een tweede geneesheer-specialist voor bloedvatenheelkunde, wegens een ander letsel een heelkundige bewerking die bestaat uit het nemen van een veneuze ent op het rechterbeen en het inplanten ervan in het getraumatiseerde slagaderstelsel van de rechter bovenarm. PDF
I15_004 24/06/2003 4,00 Zijn de bepalingen van artikel 15, § 4, van de nomenclatuur voor die tweede ingreep van toepassing ? PDF
I15_004 24/06/2003 5,00 ANTWOORD PDF
I15_004 24/06/2003 6,00 Een tweede ingreep die door een tweede heelkundige wordt verricht, sluit de toepassing van de bepalingen van artikel 15, § 4, betreffende de opereerstreken niet uit. PDF
I15_004 24/06/2003 7,00 Dientengevolge wordt het honorarium voor de hoofdbewerking tegen 100 %, en het honorarium voor de andere ingreep of ingrepen tegen 50 % van de opgegeven waarden vergoed. PDF
I15_004 24/06/2003 8,00 Het nemen van een ent (veneuze ent, beenderent, enz.) wordt niet bijvergoed bij de vergoeding die voor de implantatie wordt verleend. PDF
I15_004 24/06/2003 9,00 In dit geval mag de verzekering de nrs. 230473 - 230484 K 700 + 235115 - 235126 Revascularisatie van een slagader van de ledematen door pontage of resectie, met enten van de vena saphena interna, inclusief het nemen van de ent N600/2 , vergoeden. PDF
I15_006 24/06/2003 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 15 - REGEL 06 PDF
I15_006 24/06/2003 1,00 VRAAG : PDF
I15_006 24/06/2003 2,00 Moeten de bepalingen van artikel 15, §§ 3 en 4, betreffende de tarifering van veelvuldige verstrekkingen, verricht tijdens een zelfde zitting hetzij in een zelfde opereerstreek, hetzij in aparte opereerstreken, worden toegepast voor de diagnoseverstrekkingen ? PDF
I15_006 24/06/2003 3,00 ANTWOORD PDF
I15_006 24/06/2003 4,00 De hiervoren vermelde bepalingen worden niet toegepast op de diagnoseverstrekkingen die geen bloedige ingreep impliceren. PDF
I15_006 24/06/2003 5,00 Mogen bijvoorbeeld niet als bloedige ingrepen worden beschouwd, de volgende verstrekkingen : PDF
I15_006 24/06/2003 6,00 - de diagnostische laparoscopie en pleuroscopie; PDF
I15_006 24/06/2003 7,00 - de afname voor biopsie door cystoscopie, bronchoscopie; PDF
I15_006 24/06/2003 8,00 - de punctie van lever, milt en elke andere biopsie door punctie. PDF
I15_007 24/06/2003 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 15 - REGEL 07 PDF
I15_007 24/06/2003 1,00 VRAAG : PDF
I15_007 24/06/2003 2,00 Moet, in het raam van de toepassing van artikel 15, § 4, tweede lid, van de nomenclatuur, het woord laparotomie in ruime zin worden verstaan of enkel wanneer de verstrekking als dusdanig wordt aangerekend ? PDF
I15_007 24/06/2003 3,00 ANTWOORD PDF
I15_007 24/06/2003 4,00 Het in artikel 15, § 4, tweede lid, vermelde woord laparotomie moet in ruime zin worden verstaan : openleggen van het peritoneum, ongeacht het doel daarvan. PDF
I25_002 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 25 - REGEL 02 PDF
I25_002 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I25_002 13/03/2002 2,00 Heelkundige bewerkingen worden niet uitsluitend in de eigenlijke heelkundige diensten verricht. Vooral in de diensten voor oftalmologie, otorhinolaryngologie, urologie en gynaecologie worden talrijke operaties verricht. Moet derhalve, wanneer een heelkundige bewerking wordt verricht, het verblijf in dergelijke diensten, wat het honorarium voor toezicht betreft, worden gelijkgesteld met het verblijf in een heelkundige dienst ? PDF
I25_002 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I25_002 13/03/2002 4,00 Het begrip dienst komt niet in aanmerking voor het vergoeden van het honorarium voor toezicht : het is de verrichte verstrekking die in aanmerking wordt genomen. PDF
I25_008 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 25 - REGEL 08 PDF
I25_008 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I25_008 13/03/2002 2,00 Honorarium voor toezicht wanneer men verstrekking nr. 257272 - 257283 Bronchoscopie met extractie van vreemde lichamen K 120 verricht. PDF
I25_008 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I25_008 13/03/2002 4,00 Aangezien het verwijderen van vreemde lichamen door bronchoscopie een therapeutische heelkundige bewerking van afdeling 5. Heelkunde is, is geen honorarium voor toezicht verschuldigd gedurende tien dagen. PDF
I25_009 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 25 - REGEL 09 PDF
I25_009 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I25_009 13/03/2002 2,00 Een geneesheer die gelijktijdig erkend is als neuroloog en als neurochirurg, oefent toezicht uit op een van 1 tot 25.10 in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende en vraagt de volgende honoraria : 598404 C 16 x 5, 598021 C 6 x 1, 598043 C 3 x 9. PDF
I25_009 13/03/2002 3,00 De heelkundige bewerking die door een andere neurochirurg is verricht, had plaats op 7.10. Is de tarifering juist ? PDF
I25_009 13/03/2002 4,00 ANTWOORD PDF
I25_009 13/03/2002 5,00 Wegens zijn dubbele erkenning als specialist voor inwendige pathologie en voor uitwendige pathologie is op de geneesheer artikel 25, § 2, a), 2°, eerste lid, van toepassing, dat luidt : PDF
I25_009 13/03/2002 6,00 « Het honorarium voor toezicht op een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende die een therapeutische heelkundige of orthopedische bewerking of een verloskundige verstrekking ondergaat, wordt gedurende 10 dagen gedekt door het honorarium dat voor die bewerking is bepaald. Die 10 dagen moeten worden berekend vanaf de eerste opnemingsdag van de rechthebbende onder het toezicht van een geneesheer-specialist voor uitwendige pathologie of van een geneesheer-specialist voor anesthesie. » PDF
I25_013 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 25 - REGEL 13 PDF
I25_013 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I25_013 13/03/2002 2,00 Wat moet worden verstaan onder de woorden "geneesheer-specialist voor uitwendige pathologie" die voorkomen in artikel 25, § 2, a), 2°, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen ? PDF
I25_013 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I25_013 13/03/2002 4,00 Voor de toepassing van de bepalingen van artikel 25, § 2, a), 2°, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen dient onder geneesheer-specialist voor uitwendige pathologie, te worden verstaan, de geneesheren die erkend zijn voor de heelkundige specialismen die zijn opgesomd in de punten a) tot l) van artikel 14 dat als volgt begint : "Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist voor één van de disciplines die tot de uitwendige pathologie behoren". PDF
I25_015 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 25 - REGEL 15 PDF
I25_015 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I25_015 13/03/2002 2,00 Moet er immunisatie van het honorarium voor toezicht, voorzien in artikel 25 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen worden toegepast voor de verstrekking 424056 - 424060 Cardiotocografie vóór de geboorte (met uitsluiting van de cardiotocografieën, verricht de dag van de verlossing) : gecombineerd registreren van de hartfrequentie van de foetus, van de intensiteit en van de frequentie van de contracties, met een minimumduur van een half uur, met protocol en uittreksel uit de tracés, per dag K 25 ? PDF
I25_015 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I25_015 13/03/2002 4,00 Artikel 25, § 2, a) 2° van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bepaalt : PDF
I25_015 13/03/2002 5,00 « Het honorarium voor toezicht op een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende die een therapeutische heelkundige of orthopedische bewerking of een verloskundige verstrekking of een percutane interventionele behandeling onder medische beeldvormingscontrole ondergaat, wordt gedurende tien dagen gedekt door het honorarium dat voor die bewerking is bepaald ... ». PDF
I25_015 13/03/2002 6,00 De verstrekking 424056 - 424060 K 25 is ondergebracht in het hoofdstuk Verlossingen, maar het gaat om een diagnostische handeling. PDF
I25_015 13/03/2002 7,00 Daar het niet gaat om een bewerking, moet er geen immunisatie van het toezichtshonorarium, voorzien in artikel 25 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, worden toegepast. PDF
I25_015 13/03/2002 8,00 Deze toezichtshonoraria mogen dientengevolge worden geattesteerd onder de voorwaarden, vastgesteld in artikel 25 van de nomenclatuur. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.