Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Beperkt transthoracaal echografisch bilan van het hart, waarbij bidimensionele beelden bekomen worden, en Doppler signalen in spectraal mode. De opname en archivering van het onderzoek is vereist, evenals een beknopte beschrijving die een antwoord geeft op het klinisch probleem

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A17§02 1/09/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17 PDF
A17§02 1/09/1995 1,00 § 2. PDF
A17§02 1/09/1995 2,00 De honoraria voor de verstrekkingen verricht door een geneesheer die door de Minister die Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, is erkend als specialist voor röntgendiagnose, mogen niet worden gecumuleerd met de honoraria voor raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer of voor bezoek bij de zieke thuis, zelfs in het geval een echografische verstrekking verricht werd tijdens dezelfde zitting. PDF
A17§02 1/09/1995 2,01 Dit geldt voor dezelfde zieke en de geneesheren van hetzelfde specialisme voor alle fasen van de radiologische handeling die aan de gang is. PDF
A17§03 1/06/2001 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17 PDF
A17§03 1/06/2001 1,00 § 3. PDF
A17§03 1/06/2001 2,00 a) Overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake moeten de verstrekkingen opgenomen in artikel 17, § 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 6°, 7°, 8° en 12° worden verricht in erkende dienst en voor medische beeldvorming" PDF
A17§03 1/06/2001 3,00 b) De verstrekkingen van artikel 17 zijn voorbehouden voor de geneesheren die door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, zijn erkend als specialist voor rontgendiagnose. PDF
A17§04 1/09/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17 PDF
A17§04 1/09/1995 1,00 § 4. PDF
A17§04 1/09/1995 2,00 De bepalingen betreffende de erkenning van de dienst en voor medische beeldvorming en de bepalingen van § 11 zijn eveneens van toepassing op de verstrekkingen inzake medische beeldvorming die elders in Hoofdstuk V van deze nomenclatuur zijn opgenomen. PDF
A17§05 1/09/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17 PDF
A17§05 1/09/1995 1,00 § 5. PDF
A17§05 1/09/1995 2,00 a) De speciale manipulaties die nodig zijn voor de onderzoeken, worden bij die onderzoeken bij gehonoreerd overeenkomstig de aanwijzing en van de nomenclatuur. PDF
A17§05 1/09/1995 3,00 b) De honoraria omvatten de honoraria voor het nemen van de clichés en het opstellen van de protocollen. Ze omvatten de kosten in verband met die onderzoeken behoudens voor verstrekking: "Radioscopie met beeldversterker en televisie in gesloten keten in de operatiekamer in de loop van een heelkundige of orthopedische bewerking". PDF
A17§05 1/09/1995 4,00 c) De gebruikte contrastmiddelen zijn niet in de honoraria begrepen, behoudens het barium dat wordt aangewend voor de studie van de oesofagus, de maag, het duodenum, de dunne darm en het colon. PDF
A17§05 1/09/1995 5,00 De contrastmiddelen die niet in de honoraria zijn begrepen, mogen de verzekering worden aangerekend voor zover ze voorkomen op de lijst van de vergoedbare geneesmiddelen. PDF
A17§08 1/04/1985 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17 PDF
A17§08 1/04/1985 1,00 § 8. PDF
A17§08 1/04/1985 2,00 De honoraria voor stereografische onderzoeken mogen niet worden gecumuleerd met de honoraria voor kymografische onderzoeken, noch met de honoraria voor tomografieën. PDF
A17§09 1/01/1990 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17 PDF
A17§09 1/01/1990 1,00 § 9. PDF
A17§09 1/01/1990 2,00 Onder verschillend cliché moet worden verstaan, het radiologisch beeld dat tijdens een morfologisch onderzoek uit een andere invalshoek of op een ander ogenblik in de loop van een functioneel onderzoek (zelfde of andere invalshoek) wordt genomen of in analoge of gedigitaliseerde vorm op een magnetische of optische drager vastgelegd. PDF
A17§10 1/04/1985 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17 PDF
A17§10 1/04/1985 1,00 § 10. PDF
A17§10 1/04/1985 2,00 Het opgegeven aantal clichés is het minimum dat is vereist voor een deugdelijk onderzoek onder dat minimum zijn de honoraria voor de verstrekking niet meer verschuldigd op basis van dat nomenclatuurnummer. PDF
A17§10 1/04/1985 3,00 Voor de radiologische verstrekkingen waarbij het aantal clichés niet is opgegeven, betekenen de omschrijvingen "het volledig onderzoek, ongeacht het aantal clichés". PDF
A17§11 1/09/2011 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17 PDF
A17§11 1/09/2011 1,00 § 11. PDF
A17§11 1/02/2016 1,50 a) PDF
A17§11 1/09/2011 2,00 Om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen worden de radiografische en radioscopische verstrekkingen verricht overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, hierna genoemd « algemeen reglement ». PDF
A17§11 1/10/2014 3,00 De verstrekker toont deze conformiteit aan ten overstaan van de geneesheren-inspecteurs van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, die daarom verzoeken, door middel van documenten opgemaakt door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, of een instelling die het overeenkomstig artikel 74 van het algemeen reglement heeft erkend, die bevestigen dat : PDF
A17§11 1/09/2011 4,00 1° de verstrekker beschikt over een vergunning overeenkomstig artikel 53 van het algemeen reglement; PDF
A17§11 1/09/2011 5,00 2° de inrichting waarin de verstrekkingen bedoeld in het eerste lid worden verricht daartoe vergund is; PDF
A17§11 1/09/2011 6,00 3° de toestellen en lokalen worden onderworpen aan de periodieke fysische controle bedoeld in artikel 23 van het algemeen reglement en dus beantwoorden aan de veiligheidscriteria, overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in of op grond van dit algemeen reglement; PDF
A17§11 1/09/2011 7,00 4° bijstand voorzien is door een erkend deskundige in de medische stralingsfysica zoals bedoeld in artikel 51 van het algemeen reglement; PDF
A17§11 1/09/2011 8,00 5° voldaan wordt aan de verplichtingen inzake patiëntendosimetrie, bepaald in of op grond van artikel 51.2.2 van het algemeen reglement. PDF
A17§11 1/02/2016 9,00 b) PDF
A17§11 1/02/2016 10,00 Onverminderd de kwaliteitseisen opgelegd door de bevoegde overheden, kunnen mammografieën enkel vergoed worden indien ze uitgevoerd worden op mammografie-uitrustingen die fysisch-technisch gecontroleerd worden volgens de europese richtlijnen terzake, namelijk de european Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis – EU Fourth edition – 2006 en de aanpassingen ervan. PDF
A17§12 1/04/1985 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17 PDF
A17§12 1/04/1985 1,00 § 12. Om te mogen worden aangerekend, moeten de verstrekkingen die zijn verricht door een geneesheer, specialist voor röntgendiagnose, aan de volgende voorwaarden voldoen : PDF
A17§12 1/03/2013 2,00 1. zij moeten zijn voorgeschreven door een geneesheer die de patiënt in behandeling heeft, hetzij in het kader van de algemene geneeskunde, hetzij in het kader van een geneeskundig specialisme met uitzondering van de radiologie, of wel door een tandheelkundige die de patiënt in behandeling heeft in het kader van de tandverzorging; PDF
A17§12 1/03/2013 3,00 2° op het voorschrift worden vermeld : PDF
A17§12 1/03/2013 4,00 a) de naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en geslacht van patiënt; PDF
A17§12 1/03/2013 5,00 b) relevante klinische inlichtingen; PDF
A17§12 1/03/2013 6,00 c) diagnostische vraagstelling; PDF
A17§12 1/03/2013 7,00 d) de relevante bijkomende inlichtingen zoals allergie, diabetes, nierinsufficiëntie, zwangerschap, implantaat of andere; PDF
A17§12 1/03/2013 8,00 e) de voorgesteld(e) onderzoek(en); PDF
A17§12 1/03/2013 9,00 f) de vorige relevante onderzoek(en) in verband met de diagnostische vraagstelling zoals CT, NMR, RX, echografie, andere of onbekend; PDF
A17§12 1/03/2013 10,00 g) de stempel voorschrijver met vermelding van naam, voornaam, adres en identificatienummer; PDF
A17§12 1/03/2013 11,00 h) datum van de voorschrift; PDF
A17§12 1/03/2013 12,00 i) handtekening van de voorschrijver; PDF
A17§12 1/03/2013 13,00 Het aanvraagformulier gebruikt voor het voorschrijven van de verstrekkingen kan niet afwijken van het model opgesteld door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging wat betreft de vermeldingen die erop moeten voorkomen. Een apart aanvraagformulier per klinische vraagstelling is vereist; PDF
A17§12 1/11/2019 14,00 3° van het onderzoek moet een schriftelijk protocol worden op gesteld en bewaard met uitzondering van de verstrekking 458990-459001. PDF
A17§12 1/03/2013 15,00 Dit protocol dient gestructureerd te zijn als een antwoord op de diagnostische vraagstelling en de verantwoording in te houden van de gebruikte technieken en procedures; PDF
A17§12 1/04/2014 16,00 In het licht van de diagnostische vraagstelling en op basis van de klinische context voert een geneesheer-specialist in de röntgendiagnose het meest aangewezen onderzoek uit. PDF
A17§12 1/04/2014 17,00 De geneesheer-specialist in de röntgendiagnose kan een of meerdere onderzoeken die door de voorschrijver worden voorgesteld vervangen door een ander onderzoek van artikel 17 of artikel 17bis. PDF
A17§12 1/04/2014 18,00 Elke vervanging wordt in het protocol toegelicht. PDF
A17§12 1/04/2014 19,00 Bij het bepalen van het aangewezen onderzoek wordt rekening gehouden met reeds eerder uitgevoerde relevante onderzoeken die bekend zijn; PDF
A17§12 1/03/2013 20,00 4° op het getuigschrift voor verstrekte hulp moeten de naam, de voornaam en het identificatienummer van de voorschrijver vermeld staan. De verstrekkingen die zijn uitgevoerd naar aanleiding van eenzelfde voorschrift moeten gegroepeerd zijn op het getuigschrift voor verstrekte hulp; PDF
A17§12 1/03/2013 21,00 5° de radioloog moet de voorschriften twee jaar bewaren. De voorschriften moeten chronologisch worden opgeborgen op basis van de datum waarop de verstrekking is uitgevoerd. Ze zijn ter verificatie eisbaar, zelfs buiten elke enquête, door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; PDF
A17§12 1/11/2019 22,00 Een dubbel van het protocol dient samen met het voorschrift te worden bewaard met uitzondering van de verstrekking 458990-459001. PDF
A17§12 1/03/2013 24,00 Onverminderd eerste lid, betreffende de verstrekking 450192-450203 mag de uitnodiging door de organiserende overheid gelden als voorschrift. Deze uitnodiging moet de naam en de voornaam van de patiënte vermelden, en de datum van het versturen. In dit geval zijn de bepalingen onder 1°, 2° en 4° niet van toepassing. PDF
A17b§00 1/04/2003 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17bis PDF
A17b§00 1/04/2003 1,00 Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is PDF
A17b§01_03 1/04/2003 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17bis PDF
A17b§01_03 1/04/2003 1,00 De cardiovasculaire echografieën omvatten een kleurenduplexonderzoek met een bidimensioneel echografisch beeld en een dopplertracé met frequentieanalyse van de signalen gedocumenteerd met geschreven protocol en iconografische drager. PDF
A17b§01_08 1/04/2003 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17bis PDF
A17b§01_08 1/04/2003 1,00 De echografiën opgenomen onder punt 1 en 2 die in een operatiekamer worden verricht in de loop van een heelkundige bewerking, worden gehonoreerd overeenkomstig de omschrijving van de echografieën van dezelfde streek, verhoogd met volgend bijkomend honorarium: PDF
A17b§01_08 1/04/2003 2,00 459970-459981 PDF
A17b§02 1/06/1991 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17bis PDF
A17b§02 1/06/1991 1,00 § 2. PDF
A17b§02 1/04/2003 2,00 Per dag en per patiënt mag slechts één enkele van de verstrekkingen uit § 1 van dit artikel en § 1 van artikel 17quater in rekening gebracht worden. PDF
A17b§02 1/04/2003 2,01 Deze beperking geldt zowel voor de individuele geneesheer als voor de verschillende geneesheren van hetzelfde specialisme. PDF
A17b§02 1/04/2003 2,02 Uitzondering op deze cumulregel vormen de verstrekkingen nrs 460644, 460585, 461263, 469766, 469840 en 469685 die tweemaal in de loop van eenzelfde dag mogen worden aangerekend voor een ziekenhuispatiënt van wie de bloedsomloop zo verslechterd is dat er een onmiddellijk vitaal probleem rijst. PDF
A17b§02 1/04/2003 3,00 In geval de verstrekking beschreven in de omschrijving van de nummers 460460 of 469825 meermaals op dezelfde dag wordt uitgevoerd in de omstandigheden beschreven in de vorige alinea mag slechts één enkele herhaling worden geattesteerd onder het nummer 461226, 461241, 469641 of 469663 naargelang het geval. PDF
A17b§04 1/06/1991 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17bis PDF
A17b§04 1/06/1991 1,00 § 4. PDF
A17b§04 1/06/1991 2,00 Om te mogen worden aangerekend moeten de verstrekkingen worden uitgevoerd met echografie-apparaten, die beantwoorden aan de vereisten van de nomenclatuur inzake oplossend vermogen, beeldverwerking en registratie op film of in analoge of gedigitaliseerde vorm op een magnetische of optische drager. PDF
A17b§06 1/06/1991 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17bis PDF
A17b§06 1/06/1991 1,00 § 6. PDF
A17b§06 1/06/1991 2,00 De honoraria voor echografische onderzoeken mogen worden gecumuleerd met het honorarium voor de raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer specialist bij de ambulant verzorgde patiënten met uitsluiting van de geneesheer specialist in röntgendiagnose. PDF
A17b§10 1/04/2003 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17bis PDF
A17b§10 1/04/2003 1,00 § 10. PDF
A17b§10 1/04/2003 2,00 De verstrekkingen opgenomen in artikel 17quater, worden niet gehonoreerd als ze worden verricht door een geneesheer-specialist voor röntgendiagnose PDF
A17b§11 1/04/2003 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17bis PDF
A17b§11 1/04/2003 1,00 § 11. PDF
A17b§11 1/04/2003 2,00 De bepalingen opgenomen in artikel 17, §§ 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 en 12 van deze nomenclatuur zijn eveneens van toepassing voor de in § 1 van dit artikel opgenomen verstrekkingen. PDF
A17b§12 1/04/2003 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 17bis PDF
A17b§12 1/04/2003 1,00 § 12. PDF
A17b§12 1/04/2003 2,00 Voor elk onderzoek moet een verslag worden opgemaakt door de geneesheer, zoals is voorgeschreven in artikel 17, § 12, 3 van deze nomenclatuur. PDF
I17quat_01 1/04/2003 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 17quater - REGEL 01 PDF
I17quat_01 1/04/2003 1,00 VRAAG : PDF
I17quat_01 1/04/2003 2,00 Kan elke zwangerschap boven 35 jaar beschouwd worden als een hoogrisicozwangerschap waarvoor de echografische verstrekkingen 469932-469943 Systematische echografische exploratie van alle foetale orgaanstelsels met protocol en documenten in geval van ernstige aangeboren misvorming of bewezen risico N 135 of 469910-469921 Functioneel echografisch onderzoek dat een biometrie en een biofysisch profiel van de foetus omvat, met of zonder het meten van de ombilicale bloedstroom in geval van gedocumenteerd hoog obstetrisch of foetaal risico N 70 kunnen aangerekend worden ? PDF
I17quat_01 1/04/2003 3,00 ANTWOORD PDF
I17quat_01 1/04/2003 4,00 Voor de verstrekking 469932-469943 dient de omschrijving begrepen te worden als « ... in geval van ernstige aangeboren misvorming of bewezen risico op een ernstige aangeboren misvorming ». PDF
I17quat_01 1/04/2003 5,00 Het louter feit dat de zwangere ouder is dan 35 jaar is onvoldoende om van een bewezen risico te gewagen. « Bewezen » alludeert hier niet op een algemene epidemiologische tendens, maar op een in dit individuele geval bewezen verhoogd risico. Om het aanrekenen van deze verstrekking te verantwoorden moeten dus andere argumenten aangebracht worden zoals bij voorbeeld abnormale bevindingen bij de routine echografie, verontrustende serologie of anatomopathologie, congenitale misvormingen in de (familiale) anamnese. PDF
I17quat_01 1/04/2003 6,00 Ook voor de verstrekking 469910-469921 « ... in geval van gedocumenteerd hoog obstetrisch of foetaal risico...... » geldt dat het om een in het individuele geval gedocumenteerd verhoogd risico moet gaan en niet om een epidemiologische vastgestelde trend. PDF
I17quat_01 1/04/2003 7,00 In beide gevallen is de leeftijd « boven 35 jaar » dus onvoldoende als verantwoording. PDF
I17quat_01 1/04/2003 8,00 Hetzelfde geldt voor een geneesheer-specialist voor röntgendiagnose die een zwangerschapsechografie uitvoert onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 17bis, van de nomenclatuur. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.