Diverse info toegewezen aan het codenummer

Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie (Maximum 1)

Type Info Info Detail Info  
Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal 1 Ambulant
Ultrakorte omschrijving van het codenummer OPZ.ANTINUCL/CYT.AL Nederlands
Ultrakorte omschrijving van het codenummer RECH.AC.ANTINUCL/CYT Frans
De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 555995 - 556006
De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer 555995 - 556006
Het effectief overeenstemmend codenummer 556006
Het theoretisch overeenstemmend codenummer 556006
Een maximum aantal van de verstrekking mag worden aangerekend 1 Maximaal aan te rekenen per afname PDF
Indexcijfer : 1,0125 Indexering van de waarde van de sleutelletter 01/01/2020 PDF
Herwaardering : 1,0116 Aanpassing van de honoraria en/of vergoedingen 01/01/2020 PDF
Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 PDF
Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur
Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur PDF
Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende in % 0 PDF
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie : Klinische biologie - Artikel 3/Nucleaire geneeskunde in vitro/Moleculaire biologische testen op menselijk genetisch materiaal/Klinische biologie - Artikel 24§1/Forfaitaire honoraria - ambulante klinische biologie/Forfaitaire honoraria - Klinische biologie - Art 24§2/Moleculaire biologie - genetisch materiaal micro-organismen
Tarievencategorie Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs Tarievencategorie : Totaalgroep van de Artsen
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is B voor de verstrekkingen inzake klinische biologie en de verstrekkingen inzake nucleaire geneeskunde in vitro PDF
Basisgegeven voor facturatie Coëfficientgetal/nombre-coefficient Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan PDF
Basisgegeven voor facturatie Sleutelletter/Lettre clé De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen PDF
Basisgegeven voor facturatie 785013 Het betreft een regularisatiecode facturatie
Basisgegeven voor facturatie Artsen_Médecins Sector boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Klinische biologie_Biologie clinique Boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie Klinische biologie: artikel 24 §1. 9/Immuno-hematologie & niet in_Biologie clinique : article 24 §1. 9/ Immuno hématologie et sérol Detail boekhoudgroep
Basisgegeven voor facturatie 01188 Code boekhoudgroep
Er zijn voorwaarden om de verstrekkingen aan het ZIV te kunnen tarifieren Diagnoseregel/règle diagnostique Mag enkel worden aangerekend indien PDF
Er zijn voorwaarden om de verstrekkingen aan het ZIV te kunnen tarifieren Diagnoseregel/règle diagnostique Mag enkel worden aangerekend indien PDF
Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat Bevoegdheid van de federale overheid
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.