Primaire regels toegewezen aan het (sub)artikel

Opzoeken van antinucleaire of anticytoplasmatische antilichamen door immunofluorescentie (Maximum 1)

Referentie Ingangsdatum Volgn° Paragraaf  
A24§00 1/03/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 24 PDF
A24§00 1/03/1995 1,00 Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van geneesheer, specialist voor klinische biologie (P), vereist is : PDF
A24§01 1/03/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 24 PDF
A24§01 1/03/1995 1,00 Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken. PDF
A24§01 1/04/2003 2,00 Tenzij anders vermeld in de omschrijvingen of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnames van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift. PDF
A24§01b 1/03/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 24 PDF
A24§01b 1/03/1995 1,00 Wat betreft de eventuele diagnostische criteria veronderstellen de hierboven vermelde regels dat de ermee verbandhoudende gegevens worden meegedeeld op het voorschrift. Het is de verantwoordelijkheid van de voorschrijver deze gegevens kenbaar te maken. PDF
A24§01b 1/04/2003 2,00 Tenzij anders vermeld in de omschrijving of de regels, zijn de cumulregels, diagnoseregels en maximum aantallen van toepassing per afname. Indien meerdere afnamen van éénzelfde analyse nodig zijn in de loop van de 24 uur van éénzelfde dag, dan mogen deze worden samengebracht op één enkel voorschrift, voor zover het aantal afnames wordt vermeld op dit voorschrift. PDF
A24§03 1/03/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 24 PDF
A24§03 1/03/1995 1,00 § 3. PDF
A24§03 1/03/1995 2,00 De geneesheren die als specialist zijn erkend voor een ander specialisme dan klinische biologie mogen, voor de zieken die zij in het raam van hun specialisme verzorgen, de met dat specialisme verwante verstrekkingen aanrekenen. PDF
A24§03 1/03/1995 3,00 De verstrekkingen inzake klinische biologie die zijn opgenomen in artikel 3, § 1, mogen worden aangerekend door ieder geneesheer, maar alleen voor de zieken die hij in het raam van zijn bekwaming verzorgt. PDF
A24§04 1/03/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 24 PDF
A24§04 1/03/1995 1,00 § 4. PDF
A24§04 1/03/1995 2,00 De apothekers en licentiaten in de wetenschappen die door de Minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten, mogen die van de in artikel 24, § 1, bedoelde verstrekkingen verrichten waarvoor zij zijn erkend. PDF
A24§04 1/03/1995 3,00 De erkenning vermeldt de verstrekkingen waarvoor zij de bekwaming hebben. PDF
A24§04 1/03/1995 4,00 De bepalingen betreffende de geneeskundige verstrekkingen gelden eveneens voor de verstrekkingen die door de hiervoren vermelde apothekers of licentiaten in de wetenschappen worden verricht. PDF
A24§05 1/03/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 24 PDF
A24§05 1/03/1995 1,00 § 5. PDF
A24§05 1/03/1995 2,00 De honoraria voor de verstrekkingen inzake klinische biologie die worden verricht door een geneesheer die door de Minister van Volksgezondheid is erkend als specialist voor klinische biologie mogen niet worden gecumuleerd met de honoraria voor raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer of voor bezoek bij de zieke thuis. PDF
A24§06 1/03/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 24 PDF
A24§06 1/03/1995 1,00 § 6. PDF
A24§06 1/03/1995 2,00 De speciale afnamen die nodig zijn voor de verstrekkingen inzake klinische biologie worden bijgehonoreerd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de nomenclatuur. PDF
A24§07 1/03/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 24 PDF
A24§07 1/03/1995 1,00 § 7. PDF
A24§07 1/03/1995 2,00 Elke verstrekking inzake klinische biologie omvat het geheel van de manipulaties waarmee de analyse kan worden verricht en de waarde van het resultaat ervan kan worden gegarandeerd. PDF
A24§07 1/03/1995 3,00 Als onderzoeken worden verricht op twee of meer monsters van een zelfde afname of als verscheidene doseringen van een zelfde stof worden uitgevoerd volgens verschillende methodes, mag de verstrekking maar één keer worden aangerekend. PDF
A24§08 1/03/1995 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 24 PDF
A24§08 1/03/1995 1,00 § 8. De kwalitatieve en semi-kwantitatieve analyses met strookjes, comprimés, tabletten of andere vergelijkbare middelen worden niet als doseringen aangezien. PDF
A24§09 1/11/1998 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 24 PDF
A24§09 1/11/1998 1,00 § 9. PDF
A24§09 1/11/1998 2,00 1. PDF
A24§09 1/11/1998 3,00 Om te mogen worden aangerekend moeten de analyses inzake klinische biologie van artikel 3, § 1, C, artikel 18, § 2, B, e) en artikel 24 zijn voorgeschreven door de praktizerende die de patiënt in behandeling heeft, hetzij door een geneesheer in het raam van de algemene of gespecialiseerde geneeskunde, hetzij door een tandarts in het raam van de tandverzorging, hetzij door een vroedvrouw in het raam van de verloskundige hulp die tot haar bevoegdheid behoort. PDF
A24§09 1/11/1998 4,00 Die praktizerenden mogen geen analyses voorschrijven over het medisch belang waarvan zij geen voldoende kennis zouden bezitten of die zij niet correct zouden kunnen interpreteren in de klinische context van hun patiënten. PDF
A24§09 1/11/1998 5,00 Het voorschrift voor analyses inzake klinische biologie mag alleen maar na onderzoek van de patiënt worden opgemaakt. PDF
A24§09 1/11/1998 6,00 2. PDF
A24§09 1/11/1998 7,00 Op het voorschrift moeten de volgende administratieve gegevens voorkomen : PDF
A24§09 1/11/1998 8,00 - naam, voornaam, adres, geboortedatum en kunne van de patiënt; PDF
A24§09 1/11/1998 9,00 - naam, voornaam, adres en identificatienummer van de voorschrijver; PDF
A24§09 1/11/1998 10,00 - datum van het voorschrift en handtekening van de voorschrijver; PDF
A24§09 1/12/2018 11,00 - datum van afname van het monster indien de voorschrijver de afname doet of onder zijn verantwoordelijkheid doet doen. PDF
A24§09 1/12/2001 12,00 3. PDF
A24§09 1/12/2001 13,00 Het voorschrift moet, als dat nuttig kan zijn, de klinische gegevens bevatten die de (klinisch) bioloog nodig heeft om zijn onderzoeken te kunnen oriënteren en deskundig uit te voeren. Die klinische gegevens moeten beschikbaar zijn in geval van een analyse met diagnoseregel. PDF
A24§09 1/11/1998 14,00 Op het voorschrift moet bovendien worden vermeld : PDF
A24§09 1/11/1998 15,00 - hetzij de positieve lijst van de diverse gevraagde analyses; PDF
A24§09 1/11/1998 16,00 - hetzij de aanvraag om een biologisch onderzoek van een bepaald syndroom of het type van de gewenste onderzoeken, gelet op een gegeven klinisch beeld, opdat de geneesheer, specialist voor klinische biologie, de meest geëigende tests en de volgorde ervan kan selecteren om de diagnose zo goed mogelijk te omschrijven of de behandeling met een minimum aan tests te leiden. PDF
A24§09 1/11/1998 17,00 Daartoe mag de geneesheer, specialist voor klinische biologie, op grond van de klinische gegevens of van de reeds verkregen gedeeltelijke resultaten de lijst van de gevraagde analyses wijzigen door schrappingen of toevoegingen of de tests kiezen die het best beantwoorden aan de door de voorschrijver omschreven behoeften. PDF
A24§09 1/11/1998 18,00 De apotheker-bioloog of de licentiaat in de wetenschappen moet de voorafgaande instemming van de behandelend geneesheer verkrijgen in de gevallen waarin hij zich voorneemt de lijst van de voorgeschreven analyses te wijzigen, rekening ermee houdende dat de toegepaste techniek geschikt moet zijn voor de behandeling of voor de toestand van de patiënt. PDF
A24§09 1/11/1998 19,00 Ingeval op het voorschrift alleen maar de aanvraag om een biologisch onderzoek van een bepaald syndroom of het type van de gewenste onderzoeken is vermeld, moet hij de tests die moeten worden uitgevoerd, door de behandelend geneesheer, na een discussie met laatstgenoemde, doen toelichten. PDF
A24§09 1/11/1998 20,00 De analyses mogen worden voorgeschreven via telematica, indien die methode de identificatie, de goedkeuring en de authentificatie van de voorschrijver waarborgt. PDF
A24§09 1/11/1998 21,00 4. PDF
A24§09 1/11/1998 22,00 De analyses moeten positief worden voorgeschreven. De aanvragen waarin op vooraf opgemaakte lijsten de niet gewenste analyses geschrapt zijn, worden niet aanvaard. PDF
A24§09 1/11/1998 23,00 Als de aanvragen bestaan uit vooraf op een papieren drager of een beeldscherm opgemaakte lijsten, moeten ze het de voorschrijver mogelijk maken elke gevraagde analyse positief en afzonderlijk aan te duiden. Het gebruik van omschrijvingen die talrijke verstrekkingen omvatten of van hoofdvakken waarmee verscheidene analyses ineens kunnen worden gevraagd, is niet toegestaan. PDF
A24§09 1/11/1998 24,00 5. PDF
A24§09 1/11/1998 25,00 Het laboratorium is ertoe gehouden de datum van afname van het (de) monster(s) dat (die) overeenstemt (overeenstemmen) met elk voorschrift, te registreren, en dat laatste, bij de ontvangst ervan, een volgnummer te geven zodat het ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd. PDF
A24§09 1/11/1998 26,00 6. PDF
A24§09 1/03/2010 27,00 Er moet een protocol op papier of een elektronisch protocol worden opgemaakt van de onderzoeken die zijn uitgevoerd ingevolge elk voorschrift. PDF
A24§09 1/03/2010 27,01 In dat protocol, dat door een klinisch bioloog gevalideerd en geïnterpreteerd wordt voor het geheel van de onderzoeken, worden de resultaten van alle uitgevoerde analyses vermeld, en ook of ze normaal dan wel pathologisch zijn, alsmede de datum waarop het (de) monster(s) is (zijn) afgenomen en het toegangsnummer dat aan het voorschrift is toegewezen. PDF
A24§09 1/03/2010 27,02 De keuze van de hiervoor gebruikte middelen behoort tot de verantwoordelijkheid van de klinisch bioloog. PDF
A24§09 1/11/1998 28,00 Het moet commentaar of een algemene conclusie bevatten als dat relevant kan zijn voor de aangeduide diagnose of de behandeling. PDF
A24§09 1/02/2019 28,50 De resultaten van de analyses zijn op een elektronisch gestructureerde manier via een Hub publiek toegankelijk. PDF
A24§09 1/11/1998 29,00 De geneesheer, specialist voor klinische biologie, moet de selectie van de verrichte analyses kunnen verantwoorden, rekening houdende met de ontvangen medische informatie. De apotheker-bioloog of de licentiaat in de wetenschappen moet de technische redenen en de instemming van de behandelend geneesheer die heeft geleid tot de wijziging van de lijst van voorgeschreven analyses, kunnen verantwoorden. PDF
A24§09 1/11/1998 29,50 De protocollen en de voorschriften moeten gedurende 3 jaar door de laboratoria worden bewaard en moeten in chronologische volgorde worden geklasseerd. De voorschriften en de protocollen mogen in elektronische vorm worden opgeslagen. PDF
A24§09 1/11/1998 30,00 Die documenten mogen voor verificatie worden opgevraagd, zelfs buiten iedere enquête door de orden, de Dienst voor geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V., de gerechtelijke organen. PDF
A24§09 1/11/1998 31,00 7. PDF
A24§09 1/11/1998 32,00 Dezelfde bepalingen zijn van toepassing op de geneesheren, de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die de in artikel 18, § 2, B, e, vermelde verstrekkingen verrichten. PDF
A24§10 1/02/2016 0,00 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 24 PDF
A24§10 1/03/1995 0,10 § 10. PDF
A24§10 1/02/2016 1,00 De tests voor het opsporen van aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen die zijn opgenomen in de programma's voor neonatale screening, georganiseerd door een wetgeving van Volksgezondheid, mogen noch worden voorgeschreven, noch worden aangerekend in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering PDF
I24_002 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 24 - REGEL 02 PDF
I24_002 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I24_002 13/03/2002 2,00 Mag een verzekeringstegemoetkoming worden toegestaan voor doseringen die op de nierdialysevloeistof worden verricht om de werkelijke concentratie in het water van calcium en andere ionen te controleren ? PDF
I24_002 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I24_002 13/03/2002 4,00 Die doseringen moeten worden beschouwd als kosten voor het op gang brengen van de dialyse en zijn gedekt door de tegemoetkoming voorzien voor de dialyseverstrekkingen. PDF
I24_003 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 24 - REGEL 03 PDF
I24_003 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I24_003 13/03/2002 2,00 Cytologisch onderzoek van een uitstrijkpreparaat van een punctie van de milt of van een punctie van een lymfeklier. PDF
I24_003 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I24_003 13/03/2002 4,00 Het cytologisch onderzoek van een uitstrijkpreparaat van een punctie van de milt of van een lymfeklier moet worden getarifeerd onder nr. 553055 - 553066 Cytologisch onderzoek en formule van een uitstrijkpreparaat van punctie van een hematopoïetisch orgaan (met verslag) B 1000 PDF
I24_004 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 24 - REGEL 04 PDF
I24_004 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I24_004 13/03/2002 2,00 Welke technische voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een verstrekking inzake klinische biologie die het doseren van een substantie impliceert, aan de verzekering mag worden aangerekend ? PDF
I24_004 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I24_004 13/03/2002 4,00 Om een verstrekking inzake klinische biologie die het doseren van een substantie impliceert, aan de verzekering te mogen aanrekenen, moet men een techniek voor het doseren daarvan correct hebben toegepast, zelfs als men zich in bepaalde gevallen buiten de detectiedrempel van de aangewende techniek bevindt en de substantie niet meetbaar is. PDF
I24_005 13/03/2002 0,00 INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 24 - REGEL 05 PDF
I24_005 13/03/2002 1,00 VRAAG : PDF
I24_005 13/03/2002 2,00 Onder welk codenummer moet het meten van de zuurstofsaturatie van hemoglobine worden geattesteerd? PDF
I24_005 13/03/2002 3,00 ANTWOORD PDF
I24_005 13/03/2002 4,00 De verstrekking 540536 - 540540 Meten van de 02-saturatie van hemoglobine (met uitsluiting van iedere berekening) (Maximum 1) Klasse 8 ... B 100 mag worden geattesteerd op voorwaarde dat het gaat om een directe analyse van de bloedgassen in vitro. PDF
I24_005 13/03/2002 5,00 Deze verstrekking mag meerdere malen per dag worden geattesteerd. PDF
I24_005 13/03/2002 6,00 Het meten van de zuurstofsaturatie van hemoglobine door transcutane oxymetrie is niet opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en mag niet worden geattesteerd. PDF
De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,…) die als enige rechtsgeldig zijn.