Machtiging – reglementaire aanvraagformulieren (bijwerking: {{lastPublishedDate}})

Hieronder vindt u een overzicht van de geneesmiddelen (farmaceutische specialiteiten en radiofarmaceutische producten) waarvoor een machtiging tot vergoeding slechts afgeleverd kan worden na een aanvraag op basis van een reglementair, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd aanvraagformulier.

Er kunnen geen machtigingen worden verleend op basis van aanvragen die niet overeenstemmen met de gepubliceerde formulieren.

Voor de geneesmiddelen die niet opgenomen zijn in deze overzichtslijst, bestaat geen reglementair, gepubliceerd aanvraagformulier.

  • Als er geen formulier bestaat, preciseert de reglementering die van toepassing is, de elementen die moeten voorkomen in de aanvraag en de eventuele bewijsstukken die moeten worden toegevoegd.
  • De reglementering kan geraadpleegd worden met behulp van de zoekmotor "Databank vergoedbare geneesmiddelen"
  • Voor de eerste aanvraag tot tegemoetkoming en desgevallend voor de aanvraag tot verlenging van een machtiging voor sommige farmaceutische specialiteiten vrijblijvend gebruik gemaakt worden van een « niet specifiek » aanvraagformulier (niet verplicht). Met behulp van de zoekmotor "Databank vergoedbare geneesmiddelen" kan nagegaan worden voor welke farmaceutische specialiteiten gebruik gemaakt kan worden van dit « niet specifiek » aanvraagformulier.

Opmerking:

U kan ook een elektronische aanvraag indienen voor de terugbetaling van hoofdstuk IV en hoofdstuk VIII geneesmiddelen door gebruik te maken van uw gehomologeerd softwarepakket of de webtoepassing CIVARS.

Nieuwe aanvraagformulieren vanaf
  •   {{requestForm.date | date:'d MMMM yyyy'}}
Product Hoofdstuk Paragraaf Formulier